CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng


Dọc:
Thỉnh mời đệ nhất tôn quan
Lai lâm chiếu giáng hồi loan ngự đồng
Tôn Quan lục trí thần thông í ì i
Quyền cai tam giới phi phòng phép màu i i i i
Thượng Thiên xe giá lên chầu
Vận bốn mùa hoa, âm dương tuyết thảo i i i
Lòng, chí, thành, cầu đảo, cầu bình an i i i
Đăng trà quả thực dâng lên i i i
Lòng tin thỉnh đức chúa tiên i cửu trùng i i i
Ngự tiên cung i ngôi cao, chính vị i
Ở trên đời sở trị i bốn phương i i i
Lòng chầu trong sáng như gương i i i
Thần thông biến hóa, sửa sang i cõi đời i i i
Mặt hoa mày lão tốt tươi i
Hình dung, yểu điểu, miệng cười như hoa i i i
Lưng ong tóc phượng rườm rà i
Áo sông hương sạ, hài hoa i chân giầy i i i
Khâm ban sắc chỉ công hầu quan lớn ra oai i i i i
Một cơn mưa gió bất kỳ
Sấm ran tám cõi mây che ngút trời i i i
Đượm nhuần thiên hạ nơi nơi i i i
Thừa nhàn giá ngự đồng chơi các tòa i i i i
Ba mươi sáu động tiên nga dạo chơi
Bồng lai lăng uyển một tòa ngôi cao i i i i
Bạn tiên dâng quả bàn đào
Cờ tiên rượu thánh thấp cao mấy tầng
(Ngự tọa…)

Phú:
Trên thượng giới Tôn Quan giáng thế i i i
Vâng sắc trời cứu thế độ muôn dân
Sắc vua phong thượng đẳng tối linh thần
Khắp thiên hạ muôn dân đảo cầu
Trung Nam Bắc cửu châu vọng bái
Quan độ cho quốc thái dân an
Khâm thừa đế lệnh vua ban
Sổ sinh, sổ tử liệt hàng chúa phê
Đủ mọi bề tài kiêm văn võ
Các bách thần nào có nhường ai
Kiêm chi văn võ toan tài
Đình thần tứ phủ nào ai dám bì
Quan Đệ Nhất uy nghi trung chính i i i
Giáng hạ này đức tính anh linh
Ra oai lẫm liệt đế đình
Làm mưa, làm gió đổ thành lấp sông
Khắp Nam Bắc Tây Đông đều mến phục i i i
Ai có lòng mến đức ngửa trông
Ra oai lực trí thần thông
Sách non đem lấp con sông Hoàng Hà.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ