CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng


Văn võ quân thần Trần triều
Anh linh trắc giáng ngự đồng cứu dân

Dọc:

Vốn nguyên xưa đôi bên tả hữu
Đủ mọi chớ đậu can qua
Văn thời dạng nức hoàng xa
Võ thời thao lược, can qua ầm ầm
Đồng nhất tâm vận trù khuyết tửu
Dẫu trương lương hàn tín ai qua
Khâm sai đội lệnh quốc gia
Săm săm chỉ nẻo đường hoa tức thì.

Hát sai:

Dẫn về trình tấu các quan
Tả cơ hữu đội lưỡng ban đáo đàn
Quân thường quân bộ hai hàng
Thiên binh vạn mã hằng hà chẳng xa
Lệnh truyền thiên đội vạn cơ
Đức ông bây giờ xe giá anh linh
Trước là giám sát điện đình,
Sau là thu tróc tà tinh phen này
Uy gia trần thế biết tay

Phú:

Quân kéo đi đường đường chính chính
Cơ đội nào nghiêm chỉnh trước sau
Dưới thuyền, trên bộ đua nhau
Uốn lưng, lở núi lắc đầu cạn sông
Phép ngài ra hô phong hoán vũ
Quyết phen đảo vũ thu vân
Uy ra lẫm liệt như thần
Nơi xa mến đức, nơi gần khiếp uy
Trong hán đã uy nghi cũng vậy
Khen tướng tài lừng lẫy bắc đông
Bách quan hội nghị công đồng
Đừng oan người chính, chớ dung người tà
Giống yêu ma nó là quỷ quái
Ấn già là bắt tội không tha
Một là càn sát hóa tà
Hai là thủy tộc, ba là há sinh
Cứ phép binh ra hình trị tội
Chém lấy đầu bêu nổi trên sông
Tà như mấy tướng giang hùng
Bắt vào bệ ngọc ra lòng chẳng tha
Từ đấy được âu ca cổ vũ
Chẳng còn lo những lũ ác hung
Chữ rằng thánh đức chí công
Muôn dân đều được ngự trông phép mầu

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ