CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàngSâm sâm hạ giá, tòng không hạ

Hiển hiển loan dư, mẫu tọa điền

Bất xả uy quan, phu thần lực

Chứng minh công đức lượng vô biên.

Miễu:

Kim niên, kim nguyệt, nhật, thì

Đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương

Nức khói hương ưu bát thơm bay

Nam mô Phật ngự phương Tây

Sen vàng troi chói hiệu nay Di đà

Ngự trước tòa lưu ly bảo điện

Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên

Tiêu thiền nhã nhạc dưới trên

Cửu Long phún thủy quần tiên ca đàn.

Đức tòa thị ngai vàng rực rỡ

Phóng hào quang rực rỡ vân yêu

Quan Âm ngự trước án tiền

Tả hữu bồ tát tăng thiền già na

Đức Hộ Pháp Di Đà thiên tướng

Vận thần thông vô tượng vô biên

Tận hư không giới thánh hiền

Dục giới sắc giới chư thiền đều mời

Vua Đế Thích quản cai Thiên chủ

Vua Ngọc Hoàng Thiên phú chí tôn

Dương phủ ngũ nhạc thầu vương

Địa phủ thập điện Minh Vương các tòa

Dưới thoải phủ giang hà ngoại hải

Chấn Động Đinh Bát Hải Long Vương

Tam nguyên, tam phẩm, tam quan

Quản trị tội phúc nhân gian cầm quyền

Ngôi Bắc Cực Trung thiên tinh chúa

Tả Nam Tào chữa sổ trường sinh

Hữu quan Bắc Đẩu thiên tinh

Thập nhị bát tú cửu tinh huy hoàng.

Khắp tam giới bách quan văn võ

Hội công đồng tứ phủ vạn linh.

Phú nói:

Cửu trùng Thánh Mẫu thiên đình

Bát tiên công chúa Quế Quỳnh đôi bên

Hội bạn tiên khăn đào áo thắm

Chốn Quảng Hàn cung cấm vào ra

Cờn môn tứ vị vua Bà

Công đồng Thánh Mẫu tam tòa chúa tiên

Đêng Sòng sơn Địa tiên vương mẫu

Chốn Phủ Giày nổi dấu thiên hương

Thỉnh mời Thánh Mẫu đệ tam

Xích long lân nữ ngự đền Thủy cung

Dọc:

Tiếng oai hùng (mời) năm quan hoàng tử

Tuân sắc rồng trấn thủ năm phương

Quản cai sơn hải đại giang

Đông Cuông Tuần Quán Thượng ngàn tối linh

Khắp Tam giới đình thần (tam) tứ phủ

Hội công đồng văn vũ bá quan

Tả mời thập nhị niên vương

Hữu quan đương cảnh thành hoàng quản cai

Tiền hậu lai Lê triều thánh tổ

Lê tùy tòng thừa sự hôm mai

Thỉnh mời Tứ phủ chầu (bà) khâm sai

Thủ đền công chúa nên tài thần thông

Thỉnh tam thập lục cung tiên thần nữ

Quản chư tào thừa sự sớm khuya

Hàm:

Pháp Vân, Pháp Vũ uy nghi

Pháp Lôi, Pháp Diệu bốn tri phi phong

Tướng thiên cung mão đồng đai giáp

Lốt thủy tề ngũ sắc phi phương

Thỉnh mời bát bộ Sơn trang

Đức hoàng cậu quận tiên nương chầu vào.

Dồn:

Đông bá quan sơ nào đội ấy

Giáng bản đền lừng lẫy uy nghi

Thổ công bản sứ linh kỳ

Ngoại giao hà bá sơn kỳ thần linh

Sắc cẩn thỉnh thiên binh lực sĩ

Ngũ hổ thần vạn trị hùng binh

Loan mời liệt vị bách linh

Binh tùy binh tiếp hùng binh đáo đền

Phép tự nhiên thiên trù tống thực

Thập biến thiên vạn ức hà sa

Nam mô đạt phạ, đạt tha

Phạ Rô chỉ án tam bạt na, tam bạt na hồng

Ấn tông tông thủy luân nhũ hải

Biến trần trần sái sái giai sung

Nhất nghi lục cúng viễn thông

Ân cần phục hiến công đồng như lai

Nguyện văn lai cầu an bảo tọa

Đại từ bi hỉ sả tri âm

Cứ trong một tháng đôi tuần

Dâng hoa cúng quả cầu trăm tuổi già

Hội tam đa trình tường ngũ phúc

Độ cho đồng hưởng lộc thiên xuân

Chữ rằng Phật Thánh giáng lưu ân

Thần giáng lưu phúc thiên xuân thọ trường.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ