Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Đạo mẫu Việt Nam - Những Ngày Khánh Tiệc


Ngày mồng 9 tháng giêng - Khánh Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng

- Ngày mão đầu cua năm - Khánh Tiệc Mẫu Đông Cuông

- Ngày 22 tháng 2 - Khánh Tiệc Mẫu Địa Tiên Sòng Sơn

- Ngày Mồng 3 đến ngày mồng 6 tháng 3 - Khánh Tiệc Mẫu Thiên Hương Phủ Dày

- Ngày 14 tháng 4 - Khánh Tiệc Chúa Thác Bờ

- Ngày 15 tháng 5 - Khánh Tiệc Quan Đệ Tứ

- Ngày 25 tháng 5 - Khánh Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh

- Ngày 12 tháng 6 - Khánh Tiệc Cô Bơ Thác Hàn

- NgàY 24 tháng 6 - Khánh Tiệc Quan Lớn Đệ Tam

- Ngày 17 tháng 7 - Khánh Tiệc Ông Hoàng Bảy

- Ngày 20 tháng 8 - Khánh Tiệc Đức Đại Vương Trần Triều

- Ngày 22 tháng 8 - Khánh Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải

- Ngày 9 thang9 - Khánh Tiệc Mẫu Cửu , Cô Chín

- Ngày 10 tháng 9 - Khánh Tiệc Châù Lục

- Ngày 18 thang9 - Khánh Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ

- Ngày 10 tháng 10 - Khánh Tiệc Ông Mười

- Ngày 2 tháng 1 - Khánh Tiệc Quan Giám Sát

- Ngày 20 tháng chạp - Khánh Tiệc Cô Đại Hoàng

- Ngày 25 tháng chạp - Phong Ấn Cất Cờ

- Ngày 6 tháng 3 - Khánh Hội Mẫu Hậu Thổ Ứng Thiên


Bài Viết Nguồn do dongaphu.com biên soạn
Nếu copy bài xin hãy để lại nguồn bài viết dongaphu.com - dongaphu.tk

Thích Thì Click Ngay :