CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
An trạch khoa

(Lễ phần sài về nhà mới )

Nhất thiết cung kính tín lễ thường trụ tam bảo
- Quy mệnh kinh cương kết giới chúa
- A mật di đế đại minh vương
- Bất vi bản thệ hộ đàn tràng
-Bỉnh xích yêu ma vô chướng ngại
Án hô lô hô lô để sắt tra để sắt bàn đà bàn bàn đà a mật nhị để ô hồng sắt loa (3 biến).
Nghiêm túc đạo tràng đại bi pháp thủy ,nhuận chiêm bát đức thanh tịnh thập phương ngưỡng bằng đại chúng đồng thanh phụng túng án bạt chiết la sa di hồng bát da na (3 biến)
* Thiết dĩ đàn tràng ký khiết, thánh chúng chúng quang lâm an trân ngũ phương, đãng trừ chủ uế, cung bằng quân trà lợi minh vương diễn diệt yêu tinh tri tuyến tán, phần âm khởi sứ kim trung chấn động ư sơn yêu tinh tri tuyết tán, phần âm khởi sứ kim trung chấn động ư sơn suyên, pháp lạc ô thới ngọc kệ, tiêm kinh ư thiện địa, thiết nự chư phương cấm kỳ thử sứ long thần linh vô phố úy chí tâm tất hữu gia trì chi lực, tiêu trừ chư khí, tán tận hung ương giáo hữu án túy thổ địa chân ngôn đương trì tụng
- Thổ địa thần linh tuân phật sắc .
- Bất vi phàm hộ đàn tràng .
- Nhã kim phúng tụng hộ gia trì.
- Thử sứ cảm thong sinh hoan sinh hoan hỉ
Nam mô tam mẫu đà một đà nẫm, án độ rô địa vĩ tát bà hà (3 lần )
* Thiết dĩ đàn duyên thiệu khái cung nghinh hiền thánh dĩ lai lâm, pháp sự nghiêm trần tất tịch danh hương chi biến đạt, dĩ kim phần hương kiền thành cúng dàng thập phương tam bảo tứ phủ vạn linh tất trượng chân hương phổ đồng cúng dàng, tư cử Việt Nam…(địa chỉ ) thiết nự hưng công động thổ kết cấu thổ đường dục trừ hung nghiệp dĩ tiềm tiêu viên thiết đàn nghi nhi nhượng tạ, cẩn thủ kim nguyệt cát nhật thỉnh mạnh pháp sư tựu vu gia gia sứ, tu thiết kỳ an khánh trạch phần sài, sát thổ pháp đàn, nhất duyên tuân hành khoa phạm tiên diễn nghi văn, kỳ gia trạch dĩ bình an sử hung linh chi diễn giáo hữu nhiên hương chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dục đạt chư tôn trình cúng dạng,
- Tiên bằng ngũ phận biểu tinh kiền
- Thánh phàm hướng cách dĩ nan thông,
- Trương thử chân ngôn than cúng dàng
Nam mô tam mẫu đá một đà nẫm án phạ nhật na vật ra hạ (3 lần)
Thiết dĩ hương đăng chỉnh túc, đàn giới tinh nghiêm, ân cần nhất niệm chi phàm tình, triệu tập vạn linh chi thánh chúng. Kim tắc pháp chuyên dĩ hiện, phần sái tuyên dương, ngưỡng vọng uy quang lâm pháp tịch, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
- Chư tôn hiển thánh nguyện khai chi
- Nhất bằng bí ngữ triệu thập phương,
- Thị nhật kim thời lai giáng phó
- Nam mô bộ bộ đế lị già đá đát ngu đá gia (3 lần )
- Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành, thượng hương bái thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh, tam Thân viên mãn vạn đức trang nghiêm, nguyện lực sinh lợi tâm tế khổ, thập phương vô lượng thường trụ bảo nhất thiết chư phật.
Duy nguyện uy quang bất sả giáng phó đàn duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh, thiện hoa phủng tục bách bảo nghiêm thân dương chi phất tán tận hung vương cam bộ sái thời trừ thiền lão, đại từ đại bi cứu nạ linh cảm ngũ bách danh Quán Thế âm bồ tát.
Duy nguyện phàm thỉnh hữu đạo thánh ý phi giao giáng phó đạo tràng chứng minh công đức hương hoa thỉnh . Nhất tâm phụng thỉnh, Phụng Thiên tề thừa phật giáng ma uế tích kim cương, mật tích kim cương, đại dũng mãnh kim cương Yết lộ minh vương, cát lợi minh vương, chấp cha minh vương, phẫn lộ minh vương, quyền minh vương, đan minh vương, câu minh vương , nhất thiết minh vương, tịch chư quyến thuộc minh vương.
Duy nguyện lĩnh trừ tà khí điễn diệt yêu ma giáng phó đạo tràng chứng minh công đức hương hoa thỉnh
* Nhất tâm phụng thỉnh, hộ trì phật pháp giáng phục ma quân, đong phương đe dầu lại cha thiên vương, tây phương tỳ nâu bạc cha thiên vương, bắc phương tỳ sa môn thiên vương, thương phương đao lợi thiên vương, hạ phương chuyển luân thánh vương chung quân du lệnh tản chí đại tướng quân.
Duy nguyện trượng thừa phật lực, trấn nghịch tà khâm phụng thiên, uy thượng thiên ác quỷ, giáng phó hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh, uy nghiêm mặc chắc diệu chí lan lường, hộ chính pháp dĩ hung long, đãng tà ma nhi nhiếp phục, tổ pháp đấu chiến thắng phật, tề thiên đại thánh, di giáo thiên tôn, tổ đạo bắc phương chấn thiên chân võ huyền thiên đại thánh di giao thiên tôn, tổ sư tính thiên phù giáo phụ nguyện, đại pháp thuyền sư đô thiên đại thánh, thủy giáo thiên tôn, tam giới phổ am quán tướng nhất thiết uy linh, động độ Việt Nam chư vị tổ pháp thuyền sư.
Duy nguyện thủ trì bảo kiếm, phạt chóc tà tính giáng phó hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh. Nhất tâm phụng thỉnh, uy phong lẫm liệt. kinh khí hoàn toàn. Đại thánh a kỳ li thiên tử. Bộ mí thánh quân, yêu canh thiên tử suy tốc thanh thần vĩ lan đại tướng hổ sà đại thần đô thiên tướng tật tiếp chân nhân bát phương uy lực ngũ đức thần quân
Duy nguyện khu trừ quỷ mị chóc phọc tà linh giáng phó hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh. Nhất tâm phụng thỉnh, Đông phương giáp ất mộc, bát thập nhất thần quân, nam phương bính đinh hỏa lực thập tứ thần quân, tây phương thanh tân kim, tứ thập cửu thần quân, tây phương thanh tân kim, tứ thập cửu thần quân, bắc phương nhân quý thủy, tam thập lục thần quân, chung ương mậu kỷ thổ, nhị thập ngũ thần quân, thanh long bạch hổ thần quân, chu tước huyền vũ thần quân, phi niệm đại sát thần quân, nguyệt du nguyệt sát thần quân, nhất bạch nhị hắc tam bích tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch thất sích bát bạch cửu tử thần quân.
Duy nguyện bỉnh trừ bỉnh hung ác, tích tập ching tường giáng phó hương duyên chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh, đương niên hành khiển thổ địa chính thần tư mạnh táo phủ thần thổ công táo phổ môn thừa hộ úy tỉnh táo long quân nhất thiết thần quân
Duy nguyện khuông phù gia lội giám sát dàn chung thụ tủ cúng dạng hương hoa thỉnh
*Nhất tâm phụng thỉnh thượng lai nghinh thỉnh, ký hạ quang lâm giáng phó đàn tràng, an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng .
- Thánh đức tòng không lai giáng phó gia đà.
- Thoát nhiên tâm nguyện thính gia đà.
- Nguyện giáng đàn tràng an vị tọa.
án tra ma na sa ha (3 biến )
An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính dĩ kim chúng đẳng kiền cụ trai nhi lý đương phụng hiến, án phạ nhật na ma ha (7 biến ) Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng, phổ thí pháp giới chư chúng sinh, duy năng thành tựu phật công đức.
An nga nga nẵng tam bà phụ phiệt nhật na hộc (7 biến )
* Khể thủ hòa nam chư thánh chúng, chư nư thần tướng chứng linh quan, thần thông quảng đại khả uy quang, giám sát tư thời kỳ đảo sớ kim thới khải thỉnh hựu sớ tuyên đương hạnh đối uy quang, cung duy từ thính cẩn đương hạnh đối uy quang, cung duy từ thính cẩn đương tuyên đọc.
(đọc sớ xong )
Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu sớ phật thánh tiến dụng bằng hảo hóa (tụng bát nhã)
án bạt đà nô chỉ nô sa hạ (7 hoặc 1000 biến ) phục dĩ nhất phù nhất chú bằng thiên tướng chỉ thần công, vạn pháp vạn linh , tịch địa tư chi uy lực, kim tắc hương tiền bảo tửu phụng hiến kim bôi ,tịch nhiên bất kiến kỳ hình, kiến nhi mặc chi kỳ trạng, vân sa dũng lượng âm dương biến hóa dĩ thăng đằng phong vương bôn đà tịnh hỏa, dịch phiến nhi tấn tốc các hoàn kỳ vị mẫu đảo khê viên, hữu hành trì tất giai quả tại, phục nguyện bá uy bá đức, phù trì nhân vật dĩ bình ai, lai phúc lai tường, bảo hộ gia môn nhi cát khánh vị thử thượng lương tất duyên niên, thập phương tam thế phật, chư tôn bồ tát ma ha tát ma ha tát ma ha bát nhã ba la mật .
Thượng lai hiến cúng công đức vô ngần lương nhân khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúngHết

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ