CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Bài sai quan ngũ hổ


Sắc cẩn thỉnh mời đàn triệu công danh tổng thiên binh thống lĩnh thần. Thần cung thỉnh hổ hoàng hổ, bạch hổ hắc hổ, sích hổ thanh tam thiên hổ tướng bát vạn hùng binh (tín chủ) Cung thỉnh! các quan tốc đáo đàn tràng thần ma thực quỷ thiên tà tẩu tán, vạn quỷ diệt hình cấp cấp như luật lệnh! thầy nay vâng lệnh thiên đình! Khâm sai ngũ tướng uy linh đáo đàn! Hoặc là ở sơn lâm vui thú! Hay về chầu đất tổ thanh hoa, nghe lời tôi luyện thời về!phụng công thủ pháp phải tùy phép công, trấn đông phương sai quan thanh hổ! chóc mộc tinh lưới bể ghê đời! quan bạch hổ đóng ở phương tây! Thu kim tinh phí phép giày ai đương, quan xích hổ trốn nam phương uy ngọ chóc hỏa tinh đem lưới bỏ ngục chung! Bắc phương quan hắc hổ uy hùng! Thu Đoài thủy khí ngoan hung ra hình! Trưởng quân trung dung trung ương hoàng hổ! hiện lịch bàng phá thổ thạch tinh! Ngũ phương ngũ tướng anh linh! Nghe tôi hạ lệnh tùy hành chớ sai! Cứ nhời tôi hạ hình biến tướng, thỉnh hịch văn tốc giáng đàn tràng! Phép tịnh xưng tính phụ đồng! giáng phù giáng phép giáng công chẳng rời bắt ăn tươi mọi tà mọi sủng cứ lệnh truyền thực quỷ thần ma! Phục khi cố khí đem ra thảo hình! Nhãn mọi tinh hào quang, sáng kiếp, túc bên đường dũng được ai đang lưng ông thắt đáy dịu dàng! Đua kinh thiên trụ ta càng sợ kinh! Lông mày sinh đôi tay giống trúc, động vuốt lanh quỷ khốc tà kinh , vốn xưa tướng ở ngàn xanh! Nghe nhời phật tổ tùy hành chớ lâu! Đã đắc đạo cùng nhau khuya sớm, bén lửa hương nào dám quản công, thần thông tới giáng đàn chung! Tôi cùng quan tướng mấy đông chẳng dời tướng với tôi đồng tâm hợp lực! Sự soi hành chẳng được trì diêu! Đêm ngày đắc đạo tu thuyền! nghe tôi niệm chú hiện thần thông! Đáo đàn trung uy hùng xuất hiện! tuân lệnh hành khu tận tà tinh! Chóc tam đanh chực thù phản ác! Tướng đáo đàn tài lãi tái nhân! Ăn tươi cho hết tà thần! nào là quan tướng phải tuân lệnh hành! Trước cho tín chủ được nhờ! Sau cho đệ tử phúc thừa chứa chan! Nghe lời đệ tử kêu van! Hỏa tốc đáo đàn chỉ huy tất tốc cấp như luật lịnh
Biến thực chân ngôn
Nam mô tát phạ đát tha nga đà phà rô chì đế án tam bạt tam bạt la hồng (7 lần) Cam lộ thủy chân ngôn.
Nam mô tô rô bà gia đát tha tha đát diệt tha án, tô rô bát la tô rô bát la tô rô sa bà ha (7 lần)
Phả cúng giàng chân ngôn
Án nga ngan nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc ( 7 lần)
Nam mô hổ cúng giàng bồ tát ma ha tát (3 lần)
Cúng quan công đức thù thắng hạnh vô biên thăng phúc giai hồn hướng! phả nguyện trầm lịch chư hữu tình, tốc vãng vô lượng quang phật sái thập phương tam tế nhất thiết phật chư tôn bồ tát ma ha tát, ma ha bát nhã ba la mật. Tứ sinh cửu hữu đông đăng hoa tạng huyên môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lư tính hải.
Nam mô sa bà thế giới tam giới đại sư tứ sinh từ phụ nhân thiên giáo chủ thiên bách ức hóa nhân bản sư hòa thượng thích ca mâu ni phật.
Tư quy
Tư quy y phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm (1 lễ)
Tư quy y pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải (1 lễ)
Tư quy y tăng đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại (1 lễ)
Hòa nam thánh chúng
Nguyện dĩ công đức
Phả cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành phật đạo
(Xuất đàn)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ