CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa kỳ thiên

Tức lễ trời đấtNhân luân bảo chuyện, quán triệt đan tiêu, hoa Quang thụy khí tán phiêu phiêu. Pháp giới thái cao siêu, mật đảo khẩn cầu. Bảo hộ phúc phong Nhiêu.
Nam mô Hương vân cái bồ tát ma ha tát (3 lần)
* Phù dĩ bảo hương phúc ức, pháp lạc kiền tương các vận chiều âm, đồng Sưng tán lễ.
* Trí tâm tán lễ, Linh thiên kim Quyết, chúa thượng Đế Tôn Lam hoàng chiếu phụ. Đăng đăng Bá nhân từ, chiêu chiêu khoan đức độ, huệ phổ chu ân. Quản Bá Lợi trần số, lục dục thông trung tôn, vạn phương kiêm bảo hộ, Nguyên phạm đường đường siêu vạn cổ, thần biến diệu lan lường, uy quang thí hiệu bạc, minh nhật nguyệt hồ cổ kim huy vũ trụ, kỳ tất ứng, cảm tất thông tăng phúc thọ.
Thiết dĩ tâm tịnh độ tịnh, khởi quan Bạch thùy chiêm nhu, nhâm khôn không pháp không, khể giả lục dương phất thức, cố khai quyền Hiển thực, tu bằng nhâm quý tri phương, Tán giả tu chân tất dụng Ma ha chi lực, phù thủy giả bản vô thanh trược, Na hưu doanh hư, chỉ tại nhiễu sinh, bá mãn thanh lương ư đại địa, chỉ do tự đắc, phổ thí khiết Tịnh ư Quần sinh, phả Linh phái dĩ Lan lường, thử diệu Nguyên chi mặc tắc, giáo hữu sái tịnh trân Ngôn cẩn đương trì tụng.
(Niệm chuẩn đề chú đại bi chú) cử tán
+ Ma ha pháp thủy Bạch tịnh vô nhai,
Lục dương sái sứ tuyệt tiêm ai
Hỏa nội, sam trừ tai đại địa khoan hoài
Cộng phó pháp duyên khai
Nam mô thanh Lương địa bồ tát ma ha tát (3 lần)
Thiết dĩ ma ha ký khiết, pháp Tịch tinh nghiêm, dục thông đại tạo dĩ Quang lâm tất trượng bảo hương nhi Biến đạt, phù hương giả, khởi do Trần tác, chỉ tại căn Sinh, xạ Lan bá mãn ngọc Lâu đài. Long lão Toàn phân hương thế giới, Thanh Quang đạt nguyệt, nhân huân, đô thành tâm giả chi Lan, Vận thần Lực lai chi sát, giáo hữu nhiêu hương chân ngôn cẩn đương trí tụng.
- Long bồi thiên ngoại Tán danh hương
- Hòa khí huân trưng thiện pháp đường
- Ty khổng liệu Thiên chiêm kính ngưỡng
- Nguyền kỳ thân tứ phúc nhương Nhương
+ Nam mô hương cúng dàng bồ tát ma ha Tát (3 lần )
Cung văn dương dương Tại thượng, vô thường hưởng Nhi hưởng khắc thành, trạc trạc quyết Linh. Hữu tất cầu nhi cầu tất ứng, trấp sư vọng Lý ảnh hưởng Nam dương, sả vọng Tòng chân, Thánh phàm dĩ chí, phàm thuộc diêm phù thế giới, khởi vô chiêm ngưỡng uy linh, Lượng đặc khôi phúc Thiện Họa giao chi đức, xuân hạ sinh trường, hạnh ngưỡng của trùng chi mục mục, thấu triệu vô do, phủ thân thốn Niệm. Chi, cạnh cạnh toại Thông hữu cảm, Khắc doãn phàm Tình, ư lâm tức nguyện phó hoa duyên, khúc thùy thiên nhãn ư từ suy, chứng minh pháp tịch, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Sâm sâm thạc giả Tòng không hạ
Lôi Động phong hành Lẫm Lẫm Nhiêm
Bất sả uy Quang thi diệu lực
Gáng Lâm pháp Tịch chứng chai duyên.
+ Nam mô Bộ đế lỵ đá lỵ đát đá nga đá gia ( 3 lần )
Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính Tính chủ kiền thành thượng hương ký phụng.
Hương phần Bảo mộc, thượng xung Bích hán đài, Đàm Hà Ba mãn, thụy thái tán thiên đài, cửa thiên phúc ức. Thần túc hội vân lai, chí Tâm khấu đảo, Tích phúc hậu vô nhai
- Nam mô Hương cúng dàng, Bồ tát ma Ha Tát ( 3 lần)
* Nhất tâm phụng thỉnh. Khôi khôi Bích hán, đăng đăng Toàn chu, tối cao tối quản diệu lan cùng, vô khứu vô thanh linh hữu cảm, tứ phương phi thức nhân hàm phù ái tải chi trầm, vạn tượng hư linh thệ tịnh ngưỡng chiếu lâm chi đức
+ Cung duy tam thập tam thiên, thiên chúa đế thích đề hoàn nhân thánh đế, ngọc bệ hạ.
Duy nguyện càn khai ngọc cách, cận dẫn linh xa thỉnh ngự đào tràng chúng công đức hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh chiêu chiêu bá đức, hoàng khôi phú đảo ư quân sinh, đăng đang thi nhân, đại đạo bao hàm vu vạn tượng, quang minh biến, giới lâm chiếu vô phương, tổng nguyên phạm ư cửu cai, kiến đại công ư ức kiếp, cung duy. Linh thiên chí tôn, kim quyết ngọc hoàng thượng đế ngọc bệ hạ.
Duy nguyện khúc thùy thiên nhãn phổ chiếu phàm tâm thỉnh ngự đạo tràng chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh chung động ngọc lâu, phiêu diệu tường vân chi ái đãi, thánh lâm bảo điện sâm la tiên lạc dĩ kiền tương.
Cung duy: Thừa thiền sở pháp hậu đức quang thái hậu thổ hoàng địa kỳ điện hạ, thổ cập nhất thiết thị tòng bộ chúng.
Duy nguyện giao văn bảo đạc các hạ long sa thỉnh ngự đạo tràng chứng minh công đức hương hỏa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh, đoan cư bối quyết, thống nhật nguyệt tinh tú chi thiên cao ngự càn cung, vận tạo hóa âm dương chi khí linh thông mạc trắc, diệu hóa lan lường khí na quảng bá ư quần sinh, vũ khí vận hành ư bát cực.
Cung duy chung thiên tinh chủ bắc cực tử vi đại đế ngọc bệ hạ.
Duy nguyện bạc thi diệu lực, diệu chuyển huy quang, giáng phó đạo chàng chứng minh công đức.
Nhất tâm phụng thỉnh, cơ chùng nguyệt hán ảnh nhật nguyệt chi quang hoa, thứ lập thiên cung liệt thanh thần chi động giảm.
Cung duy chư thiên chúa dục sắc giới, vô sắc giới, thiên quan thủy quan địa quang, thiên quang, thiên phủ địa phủ thủy thủ, nhất thiết thánh thiên vương, nam phương xích đế bát thiên chúa, tỳ lâu nặc cha thiên vương, bắc phương hắc đế bát thiên thiên chúa, tỳ sa môn thiên vương. Tận hư không giới, chi uy linh, hội pháp duyên nhi cảm cách.
Duy nguyện phiêu đà vân mã, tất tốc lôi đình, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh hư vô cảnh tượng, khinh thanh nhất khí bao hàm, diệu hữu huyền chung, quang trưởng chư thần sam vệ.
Cung duy nhật nguyệt nhị cung thiên tử, nam tào lục tư duyên thọ tinh quân, các cung bản mệnh nguyên chấn chân quân, bắc đẩu cửu hoàng giải ách tinh quân, thượng thanh thập nhất diệu tinh quan, tinh đẩu hà hán tượng cao trần chúa thiện phạt ác, hộ pháp thần vương, kim niên thái tuế, bản thổ thành hoàng, tam giới tứ trực công tào, chuyền tấu sứ giả, đương nhật biểu văn đồng tử, hộ biểu linh quan nhất thiết chân tể.
Duy nguyện trạm di báo tọa khắc doãn phàm tình, giáng phó pháp duyên thụ tư cúng dàng hương hoa thỉnh.
Thượng lai nghinh thỉnh ký mộc quang lâm, giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Nghiễm nhiễm đoan cư chân tịnh giới
- Nguy nguy an tọa pháp trung duyên,
- Chứng minh giám cách thử tinh kiền
- Diệu chuẩn uy quang tùy sứ hiện
* Nam mô vân lai tập bồ tát ma ha tát (3 lần)
Phục vọng kính thành như tại, u hiển nhược lâm. Bỉnh cửu ngự chi phi long, trình lục thông chi thần dực. Khu lôi kính điện, phổ bài kiếm tái niên thiên, quảng vụ du vân, trương bá tộc kỳ liệt địa, kim tắc trai trần tịnh kỷ, lễ thuyết hoa duyên, thiểu thân đan khổn thâm ân cần, cung đối thiên từ, kỳ giám lạp. Tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến ( Chú biến thực cam lộ phổ cúng dàng )
* Nam mô phổ cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)
* Cung văn thiên đình tuy viễn thánh ý phi giao, cẩn thân đàn khốn nguyện thông chi chuyển tấu văn từ kỳ động tĩnh, cụ hữu Biểu văn cẩn đương tuyên đọc ( đọc xong)
* Biểu trượng nhất đạo tuyên đọc vân chu, cảm phiền tê chập ư tình văn, tiến thượng cẩn tương ư thiêu sở, kim hữu biểu văn dụng băng hỏa hóa, tư giả văn chú cha cha, tiêu cảng siêu siêu, lai vô tích khứ vô tông, khoảnh khắc lai lâm bảo sở, ân dĩ lưu phúc dĩ tứ, tu phương tiện đáo linh tiêu, tộc kỳ phất dẫn phong thanh, loạn phượng phiêu phiêu. Hòa lạc tấu, phi u bất chức dị địa đằng hoan thủ ấn. Thiên từ khúc thùy hạnh thẩm, giáo hữu phụng tống chân ngôn cẩn đương bái tiễn.
* Uy phong lẫm liệt thiên cảnh du du, lưu ân bá địa dĩ viên chu, đăng đáo thượng vân cù, động tất tình d, thiên khánh trạch thiên thu,
Nam mô Đăng Vân lộ bồ tát ma ha tát (7 lần)
Thượng lai tụ thuyết bảo an sự tất công đức. Vô ngần, lương nhân khế thủ hòa nam thiên tôn thánh chúng.

Tất tạ

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ