CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa lễ bạch hổ

Ngũ hổ


+ Lư hương phụng hiến, cùng dòng Tây phương Bạch hổ. Thần tín chủ kiền lương hương phụng hiến, Ngưỡng kì uy đức giáng ân cần, giải ách bách thiên bát nạn, dương trừ tứ cửu vận tái tuần. Phúc thọ bảo thiên xuân.
Nam mô hương cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)
Thiết dĩ, pháp duyên tương khải Dương lễ sơ trần, dĩ đàn tịnh dĩ trang nghiêm. Thủy thần căn nhị nhiễm trược, cố bằng pháp thủy động sái đàn tràng, Tịnh uế trâm ngôn cẩm đương trì tụng
- Tảo cáo Kim ba hàm ngọc Trân
- Phi phi bạch lộ Tán quỳnh tương
- Kim bằng bí chú lực gia trì
- Biến sái đàn tràng tất thanh tịnh
* Án bắc đế tra thiên thần la la địa tra sa hạ (3 lần)
- Thiết dĩ hương phần ngũ phận đăng diệu cửu hoa, bằng nhất niệm nhi minh đại báo tuyết phân tam Quan nhi thông Bích giáo, đáo phù đan khổn, ngưỡng hạ cao minh, dĩ kim phần hương kiền thành cúng dạng. Tây phương canh tân kim Đức Bạch hổ. Địa diệu tôn thần, Bá đức hiếu sinh vận thần thông quảng khai nhi chứng dám duy nhân tòng dục, hoàng thu uy lực dĩ hộ trì, Trượng thử lương duyên, Hương phụng dan thành khẩn.
(Tức hữu Việt nam Quốc tín chủ…)
Tinh chỉ kỳ vì, mạc vân hạn dĩ tiêu thần tri kỳ nguyện dáng lâm. Tứ cửu khùng bạch hổ. Hỏa tinh chi hách hách, khí chi đằng đằng. Vọng kỳ uy đức, tích đường lai, Chi khánh tường ung hùng bãi tiên kì dĩ vãng chi tai, sổ tăng thẳng học thi trọng canh thiên bao như sơn như chuẩn, như động như lăng. Phúc thứ khiên thượng thụ viết khang viết kinh viết phú viết tho, do thị Kim Nguyệt cát nhật kiến thỉnh, mệnh tăng tựu vu gia sứ, tu thuyết lễ đảo cầu an, nhương tỉnh giải hạn pháp đàn, nhất duyên nhi tán, tuân hành khoa phạm, tuyên diễn nghi văn, ngưỡng vọng uy quang, phủ lâm pháp tịch, giáo hữu triệu thỉnh pháp chân ngôn cẩn dương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh!
- Tôn thần bạch hổ tự khai tri
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
- Nguyện tại kim thời lai giáng phó
* Nam mô bộ bộ đế lị, giá lị đá lị đát đá Nga đá da (3 lần)
* Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành thượng hương bái thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Điểu nhi trử tinh, huyền hoàng doanh khí bái phuc phục hồi ư long bệ, thừa thượng đế chi mệnh truyền báo hiếu ngoại đại ư hùng uy, trưởng hạ phàm chi vận trực .
- Cung duy Tây phương canh tân Kim Đức Bạch hổ địa diệu tôn thần, Duy nguyện thị nhân bá đức lộ Đình Sâm giáng phó pháp đàn chứng minh công đức hương hoa thỉnh
* Nhất tâm phụng thỉnh. Kiến sinh vận trực. Chủ chiếu lưu hành. Tây phương Kim đức thái bạch tinh quân, thượng thanh bản mệnh nguyên chấn, vận cao tai phúc nhất thiết tinh chúng
Duy nguyện hung tinh hạn sả cát diệu phù cung giáng phó pháp duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Mệnh thừa thiên đế, chức trưởng nhân gian, ký hiệu ác dữ vô tư, định cát hung chi hữu chuẩn. Kim liên hành khiển trí đức tôn thần, Đương cảnh thành Hoàng đại vương, thổ địa chính thần, gia đường hương hỏa, cấm kỵ đẳng thần.
Duy nguyện ân chiêm thử giới tai tống tha phương giáng phó pháp duyên thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh
- Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Thần đức tòng không lai giáng hạ
- Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà
- Tùy phương ứng hiện biến quang minh
- Nguyện dáng dàn tràng an vị tọa
* án Tra Ma la Sa Hạ ( 3 lần)
- An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính, lăng linh cúng cụ. Nhất nhất vô biên, thượng hiện thần từ, phủ lạp thụ, giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương phụng kiến.
- Nam mô tạt phạ…v.v…
- Nam mô Tô Rô Ba Ra…v.v…
- án Nga Nga Năng…v.v…
+ Nam mô phổ cúng dàng Bồ tát Ma Ha Tát (3 lần)
- Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng
- Phổ thí pháp giới chư chúng sinh
- Nhược dĩ hương đăng thân cúng dàng
- Duy năng thành tựu phật công đức
* Kim thời kỳ đảo hiến cung vân chu cụ hữu số văn cẩn đương tuyên đọc (đọc sớ)
* Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, cưng đối thần từ dụng bằng hỏa hóa.
- án bạt đà lư chỉ linh sa hạ (3 lần) ( Tụng bát nhã hồi hướng)
* Thượng lai lễ đảo kỳ an, công đức vô ngần khể thủ hòa nam Tam Tôn thánh chúng.
(Tất)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ