CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng

Khoa lễ minh vương thục án

(cắt tiền duyên trả nợ)


Quy y chân từ phụ
Di đà giáo chủ chấn diêm phù
Cứu khổ quan âm khai hắc ám
Bản tôn địa tạng minh đồ
Tam phủ cộng đồng trừ tội cứu
Thục án quy lai Nguyên thích phóng
Vong hồn giải thoát nhâm du du
Tín chủ thị thiên thu
- Đại thánh địa tạng vương bồ tát (3 lần)
+ Phạm âm diễn sữ chiệt giao đài
- Cứu bạt diêm phù địa ngục đài
- Nghiệp hải phong ba phiên tức lăng
- Hoạch thanh lư khôi thành khôi
- Điển lục hoàn danh trừ liễu khứ
- Tào quan bãi án súy tương lai
- Tòng thử nhất văn sưng phật hiệu
- Tam đồ lục thú soát luân hồi
* Thiết dĩ đàn duyên sơ khải dục nghinh chư thánh dĩ lai lâm thành ý tinh kiền, dự tại tú phương chi thanh tịnh, nghi bằn pháp thủy quán sái đàn tràng, giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩm đương trì tụng.
Bích ngọc uyển chung hàm tố nguyệt
Lục dương chi tán tận chân châu
Kim bằng bí ngữ diệu gia trì
Biến sái đàn tràng tất tinh tịnh
Án bắc đế tra thiên thần la na địa tra sa hạ (7 lần)
* Thiết dĩ hương yên ái đãi, tuần hành cam giới chi từ tốn, đăng diệm huy hoàng, chiếu chiệt cừu u chi địa ngục, dĩ kim phần hương kiền thành cúng dàng, thập phương vô lượng thường trụ tam bảo đại thánh cức bạt minh đồ đại tạng vương bồ tát bảo hương cúng dàng thiên phủ chí tôn, linh thiên kim quyết, ngọc hoàng thượng đế thiên phủ chí tôn, linh thiên kim quyết, ngọc hoàng thượng đế thiên phủ chư thiên phủ chí tôn, linh thiên kim quyết, ngọc hoàng thượng đế thiên phủ chư thiên nhất thiết thánh chúng, địa phủ diêm la thiên tử, thập điện minh vương bắc âm phong đô đại đế. Ngũ nhạc ngũ thiên thánh đế, địa phủ chư tư nhất thiết thánh chúng, địa phủ âm phong đô đại đế ngũ thủy phủ đại thiên, long chúa bát hải long vương thủy phủ phù tạng, cam lâm đại đế, thủy phủ chư tư nhất thiết thánh chúng, minh tư chúa tể thập nhị tào quan chưởng bạ chưởng tịch, chưởng án tào quan, chúa sinh chúa tử chúa mệnh tào quan, hiệu lượng công đức thiện ác tòa quan, kiểm sát tôi phúc hình ngục tào quan điển sứ chủ tư nhất thiết chân tể cập thiển linh đàn tĩnh. Quân tướng sử binh, kim liên thái tuế chí đức tôn thần thành hoàng sã lệnh thổ địa chính thần, tất trượng chân ngôn phổ đồng cúng dàng.
Tư thần cẩn tấu Việt Nam quốc (số nhà địa chỉ) (tên tuổi) (gia đình) tình chỉ vì thục án tổ tiên, Khất thùy hách hữu, phục vì tiên tổ hồn tiền sinh dương thiên, lự ác nghịch chỉ họa khiên, hậu một âm ty, khủng tào liêu vụ nghiệp chướng, hoặc đọa tại cửu u khổ sở, hãm đọa cư lục thúc chần luân tác thành án tích, chi chuyên tác tố chiền tác tố chiền chỉ ưu phạm. Cố do hồn khuất trệ, dương xuân ưu tư, hạnh mông phật đức dĩ đề huề, khải thuyết pháp duyên, tương tố chiền chỉ ưu phạm. Cố do hồn khuất trệ, dương xuân ưu tư, hạnh mông phật phật đức dĩ đề huề, khải thuyết pháp duyên nhi tán độ. Thủ kim nguyệt cái nhật, kiền thỉnh mệnh tăng, tựu vu tịnh sứ, tu thuyết phổ độ tổ tiên, thục án vãng sinh tiễn đàn nhất duyên tương khải khoa nghi, cung tuân pháp giáo tỷ tiên linh nhi giải thoát, đắc độ, đắc siêu, kỳ hậu duệ dĩ anh linh thương khang thường thường thịnh, như lai giáo hữu nhiên hương chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Dục nghiêng pháp giới tinns
Tu trương báo hương truyền
Dĩ thử diệu chân ngôn
Chư tư phó cúng dàng
Nam mô tam mãn đá một đá lẫm, an phạ nhật na ma ha lã ly sa ha (7 lần)
Thiết dĩ đàn nghi chỉnh túc khoa giáo gia tri ân cần nhất chi phám tình, triệu tập vạn linh chi thánh chúng, chỉ ni xa giá; đắc giáng pháp duyên, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
- Vạn linh thánh chúng nguyện văn chi
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
Nguyện tại kim thời lai giáng phó
- Nam mô bộ bộ đế lý đá ly dá đát đá nga đá gia (7 lần)
Thượng lai phụng thỉnh tuyên dương dĩ kinh chúng đẳng kiển thành thượng hương bái thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh tử kim dung tướng, bạch ngọc hòa quang, linh văn diệu kế dĩ tuyên truyền giới nguyệt tâm châu nhi mật ấn, thập phương vô lượng thường trụ tam bảo nhất thiết chư phật
Duy nguyện từ bi vô lượng tụ tam bảo lai bảo lai giáng đàn tràng chứng minh công đức.
* Nhất phụng thỉnh u minh giáo chủ, cứu khổ bản tôn địa tạng vương, chấn kim tam nhi địa ngục ngục môn khai, trưởng bảo châu nhi thiên đường lộ thấu, đại bi địa nguyên đại thánh đại từ bản tôn đại tạng vương bồ tát. Duy nguyện từ bi vô lượng nân mẫn hữu tình giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.
* Nhất tâm bái thỉnh. Ngọc linh bối quyết cửu thiên đăng đăng chí chân tôn, bích lộ giao đài tam giới nguy nguy khang thượng đế cung duy thiện phủ chư thiên, thiên chúa linh thiên thiên chí tôn ngọc hoàng thượng đế địa phủ diêm la thiên tử, thập điện từ vương bắc âm phong đô đạ đế, ngũ nhạc ngũ thiên thánh đế, thủy phủ đại thiên long chúa bát hải long vương phù tang cam lâm đại đế tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế tam phủ chư tư nhất thiết thánh chúng.
Duy nguyện khúc thùy thiên nhã điểm chiếu phàm tâm giáng phó pháp duyên thụ tư cúng dàng.
* Nhất tâm phụng thỉnh tứ sinh phán đoạn. Quyền hành thiện ác dĩ vô tư, án tịch trọng kinh chúa ký, tiêm hào nhi bất nhị, cung duy địa phủ đệ nhất chưởng tạo nghiệp án tào quan, đệ nhị chưởng sức loại, án tào quan, đệ tam chưởng hoan hỷ án tào quan đệ tử chưởng chuy tử án tào quan, đệ lục chưởng ngô quỷ tào quan, đệ thất trưởng sủng phúc án, tào quan, đệ bát chưởng, phúc thọ án tào quan, đệ cửu chưởng địa ngục án tào quan, đệ thập chưởng phúc sinh án tào quan, đệ thập nhất chưởng phúc đức án tào quan, chưởng bạ chưởng tịch điển lục tào quan chúa sinh chúa tử ký định tào quan, hiệu lượng công đức nhân quả tào quan, kiểm sát tội phúc thiện ác tào quan, hiệu lượng công đức nhân quả tào quan, kiểm sát tội phúc thiện ác tào quan điểm sử chư tư nhất thiết thánh chúng.
Duy nguyện giáng phó duyên chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh thần công mạc trắc uy đức lan lường, hộ chính pháp dĩ hưng long, đăng ta ma nhi thiếp phục, bản tản quan tướng lực sĩ tinh binh, tả hữu quân doanh, chư tư bọ chúng, kiêm liên thái tuế trí đức tôn thần. Thánh hoàng xã lệnh, thổ địa chính thần, gia đường hương hỏa cấm kỵ đẳng thần.
Duy nguyện đồng thùy uy lực, quảng vận thâng thông, giáng phó đọa tràng chứng minh công đức, hương hoa thỉnh.
Thượng lai triệu thỉnh ký mộc quang lâm an tọa chân ngôn cẩm đương trì tụng.
- Thánh đức tàng không lai giáng hạ
- Khoát nhiên tâm nguyệt tháng gia hạ
- Tùy phương ứng hiện biến quang minh
- Nguyên giáng đao tràng an pháp tọa
- Án tra ma la sa hạ (7 lần )
An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính nhiếp bị hương hoa đăng trà quả thực, thượng hiến thánh từ, phù thủy nạp chúng đẳng kiến thành thượng hương phụng hiến.
( chú biến thực cam lộ thủy)
- Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng
- Phổ thí pháp giới chủ quần sinh
- Nhược dĩ hương hoa phổ cúng dàng
- Duy lăng thành tựu phật công đức
Ám nga nga nẵng tam bà phụ phiệt nhật hốc (7 lần)
Nam mô phổ cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)
* Cung văn diêm la bảo điện sâm sâm liệt thánh chí chân tôn, âm cảnh phong đô, tê tế thập vương nguyên đại đế bính đại công ư kháng kiếp, hàm chí đạo ư quần sinh, túc toàn súc đoạn chi lăng. Mỗi chuẩn từ bi chi niệm đức trương lãi thánh đạo thực duy vi minh khoa giản chi thị phi, thiện thi hành chi báo ứng, phụng nguyệt minh vương phán tội âm phủ xích khiên, giải trừ phản Tích. Chi oan căn đốn Thích, đa sinh nghi chi nghiệp cấu sả Nguyên lai, chi án tịch, tiêu tử định sinh hoài du vãng chi Bạ thủ ly U thoát khổ minh dương thông lợi, tồn một Quần an, Vĩnh mộc hồng ân, hoàng chiêm dư khánh. Ngưỡng mong thánh đức phủ giám phàm tình, kim hữu cố văn cẩn đương tuyên đọc (đọc sớ)
Thượng lai văn số tuyên đọc dĩ chu, ngưỡng vọng thánh từ chiếu ỷ sơ nội khải thông các sứ biến đạt chủ tư, dẫn nguyên án dĩ lai hoàn. Kiểm y danh nhi thích phong, linh khể trệ mỗi đắc câu lưu, kim hữu từ trạng văn tài mã phó nô thiên hóa.
- án bạt đà lư chỉ linh sa hạ (7 lần)

( XAI VĂN )
- Cẩn thỉnh đông phương thanh đế La sát thần quan, thông đạo Lộ đệ án lai hoàn.
- Cẩn thỉnh Tây phương Bạch đế La sát thần quan, thông đạo Lộ đệ án lai hoàn.
- Cẩn thỉnh Tây phương Bạch đế La sát thần quan, thông đạo Lộ đệ án lai hoàn.
- Cẩn thỉnh Bắc phương hắc đế La sát thần quan, thông đạo Lộ đệ án Lai Hoàn.
- Cẩn thỉnh Trung ương hoàng đế la sát thần quan, thông đọa Lộ đệ án lai Hoàn
Phụng sai: Quan tướng chính nhất Lonh hổ, huyền đàn truệ y Nguyên soái Trân Quân, tinh Binh tương sứ nhất thiết uy linh, đặc.
Vì tín chủ, cẩn dĩ kim ngân. Tiến công khất phục an từ. Kỳ tổ di dĩ Biên Thăng. Sủ nhi tôn, chi cát khánh, phụ sai thiên tướng, Thượng tấu thiên đình. Biến lịch thiên tào chủ tư bộ chúng, phụng sai địa phủ thấu nhập địa cung biến cáo địa tư chư doanh bộ chúng phụng sai thủy phủ tướng. Kính thỉnh thủy cung. Biến đạt thủy tào, chủ tiên bộ chúng. Tra vấn bách tư Điển sử lục Viện tào quan phạm hữu án các tất giai nguyên sích, hỏa tốc phụng hành chỉ huy tận tốc

TỤNG ĐÀ LA KINH

Đại Bi bồ tát giáo chủ đà La bà lộ yết đế Hương nải Tăng gia, hóa hình Bồ tát hiện tướng đà là thủ trì dương liễn, túc trừ liên hoa, sỉ lâm yết đế, bộ Lâm đà la án hồng bát ly hô sứ già la, thần thông quảng đại, hóa hiện sa bà đoạn trừ hung ác, phụ đãng yêu ma, giải phân túc Trái, cắt đoạn oan gia giải tù giải ngục. Khải tỏa Khai già, tuyền Cục thủy Liệt. Địa ngục suy phá oan hồn thích phóng.
Chệ phách cho hòa liễu phân chấp đối. Thoát miễn cẩu tra tụng đình lưu bái, án tịch tiêu ma đẳng hồn siêu độ, toàn tộc vinh hoa, nhi tôn cát khánh, công đức hà sa nhật như ân mệnh. Hỏa tốc phụng hành cấp cấp như luật lệnh

* Thượng lai thục án công đức vô ngần, lương nhân khể thủ, hòa Nam tam tôn Thánh húng, thục án sự tất, tổ hồn siêu thoát toàn tộc thụ phúc, nhất thiết sở cầu tất giai Quả toại khoa

Hết

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ