CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa lễ tam phủ thục mạnh tiễn căn cầu anHương phụng hiến, cúng dàng tam phủ trư thánh tiền, tín chủ kiền tương, hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giàng đàn duyên, khẩn khẩn chí thành kiến đảo ý, trường lưu bách phúc vĩnh bách duyên.
Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát (3 lần)
* Thiết dĩ pháp duyên sơ khai, phi lê cụ trần lự vị tịch ư khoa nghi, tiên gia tri ư bí chú, khứ trừ trần cấu, khiết tịnh đàn duyên, giáo hữu tịnh uê trân ngôn, cẩn đương trì tụng.
Án triết lệ chủ lệ chuẩn dề sa bà ha (3 lần) Nam mô o ly cấu địa bồ tát ma ha tát (3 lần)
* Thiết dĩ, chân hương tài phiệt, tam phủ cảm thông, túc lễ đương trần, vạn linh giáng giám, dĩ kim phần hương kiền thành cúng dạng, thiên phủ trư thiên, thiên đế, địa phủ diêm la thiên tử, tủy phủ đại thiên long chúa bát hải long vương, tam phủ trư tư, nhất thiết thánh chúng, đàn duyên liệt vị, nhất thiết uy linh, tất trượng châm ngôn, hương phổ đầu cúng dạng
Kim cứ Việt Nam quốc (số nhà địa chỉ).tín chủ (tên tuổi) huyết mạch thiểu chu, hốt nhiên bị bệnh, niệm vu môn khả dĩ y, bằng ngưỡng hữu thánh hạnh mông xá hựu, do thị kim nguyệt cát nhật, kiền thỉnh mạng tăng tựu vu (tự gia). Xứ tu thuyết lễ, triệu tam phủ thực mạnh, duyên thọ pháp đàn, nhất duyên cung kỳ cảnh trúc, bảo hộ bình an, tỷ tật bệnh, dĩ tiêu trừ , sử thân cung, Chi khang thái, giáo hữu nhiên hương, chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh.
- Công đồng tam phủ, giao văn chi
- Gia trì nhất biến phúng gia trì
- Bất xả uy quang lai dáng phó
Nam mô bộ bộ đế lỵ đá lỵ đáp đá nga, đá gia (3 lần)
* Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn, chúng đẳng kiền thành thượng hương bái thỉnh
* Nhất tâm phụng thỉnh. Thanh vị chung cung ngụy ngụy bảo điện, chí chân từ, thiện pháp từ đường, đăng đăng quỳnh lâu, cao thượng giới ,thiên phủ chư tiên, thiến đế, xa bà giới chúa, đại phạm thiên vương, điện giới trư tiên, thiên vương, đoa lôi thiên vương, đế thích đế hòa nhận thánh đế, linh thiên chí tôn, ngọc hoàng thượng đế, trung thiên tinh chúa bắc cực tử vi đại đế, thượng nguyên tứ giả, thiên phủ nhất thiết thánh chúng
Duy nguyên: Bản khai thiên ngục, chuẩn hách sinh nhân, tỷ hồn phách dĩ an ninh, bảo thân cung tri trang kiện, dáng phó pháp duyên chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh, Trưởng sinh tư thiện ác quyền, đăng đăng thi nhân, chiêu chiêu bá đức, địa phủ diêm la, thiên tử thập địa minh vương, bắc âm phong đố đai đế, ngũ nhạc ngũ nhiên, thánh đế, đền hoàn túc trái phán quang, tru ngục chúa giả, thập nhị tào quan, điển lục chúa tể, dám bạc tào quant rung thiên hách tội, địa quan diêm ma sứ giả, địa phủ nhất thiết thánh chúng.
Duy nguyện: Luân khai địa ngục, chuẩn hách sinh nhân tỷ hồn phách dĩ hoàn nguyên, sử thân cung chí tráng kiện, phó đàn duyên chứng minh công đức, nhang hoa thảnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Long cung hạo hạo, hoàng thi đức trạch uông dương, thủy giới thủy mang mang phổ tế ân ba nhận tẩm, thủy phủ đại thiên long chúa, bát hải long vương, thủy phủ phù tạng, cam lâm đại đế, thủy tề động đinhg long tinh, thủy phủ phù tạng, cam lâm đại đế, thủy tề động đình long tinh, hải nhạc cửu giang tứ hải, nhất thiết long vương, hạ nguyên giải ách thủy quan, không hành sứ giả thủy phủ nhất thánh chúng.
Duy nguyện: Luân khai thủy mục, chuẩn bách sinh nhân, tỷ hồn phách dĩ khanh linh, sử thân cung chi tráng kiện, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
* Thượng lai nghinh thỉnh, ký hạ quang lâm giáo hữu an tọa chân ngôn, cẩn đương trì tụng,
- Tam phủ tam tôn đồng dáng hạ
- Vạn linh thánh chúng tất quang lâm
- Long xa hạc giá liệt đàn duyên
- Phủ tứ ý quang an pháp tọa.
Nam mô an vị tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)
Án tra ma na sa hạ (7 lần)
* Thiết dị thánh hiền tuy viễn, phàm hữu dĩ giai thông u hiển hà thụ cố sở cầu giai tất ứng, kim tắc hương đăng la liệt, lễ vật cụ trần, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến. (chú biến thực cam lộ thủy)
- Vô lượng nhân viên nhất thiết cúng
- Phổ thì pháp giới trư quần sinh
- Duy lăng thành tựu phật công đức
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt la hằng (7 lần)
Ngưỡng vọng thánh đức khoan nhân, phủ giám phàm tình khẩn đảo, cụ hữu trạng văn khất thùy lạp thụ, thính thính (đọc rạng)
Thượng lai văn trạng, tuyên đọc dĩ chu cung vọng tam tôn phủ thủy lap thụ, kim hữu trạng văn, tài mã đẳng vật, phó lô thiêu hóa, án bạc đà lô, lư cỉ linh xa hạ (đọc sai thục mạnh) (cầm hương thứ ba chữ ngọ hội thin quyết thư chữ thiên địa thủy)
Phụng sai quan tướng các cục thần linh tốc kỳ lẫm liệt Trung cổ oanh oanh. Thần thông dũng mạnh.
Biến hóa uy linh Đặc vì tín chủ Khuẩn thuết lễ hành Cẩn tê tiến trình Tài mã đại hình Cảm phiền quan tướng Viễn lạp thiên đình (thư chữ địa) Hổ lạp long tinh (Thư chữ thủy ) Tấu văn thiên phủ địa phủ, chiếu sám phân minh, khai giá khai tỏa, giải ngục giải hình, khuất phục hồn phách, tốc phó sinh nhân, thân cung tráng kiện mạnh vị bình an, bất phân xạ khắc, hỏa tốc phụng hành, cấp cấp như luật lệnh.
- Phụng tống ngưỡng bạch. Tam tôn thánh đế ngự tiền, tư giả đàn nghi cáo tất, lễ tạ vân chu tửu lệnh kim bôi, trà thực hương đàm phục vọng, kim loan phản giá, bảo mã hoàn cung, tục kỳ gian giả, lan kình đội trượng xâm la, chân hoán tắc các thăng kim quyết, giám phúc lưu ân, cộng trình cộng bộ vân trình, tiêu tai giải ách, giáo hữu phụng tống chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Bảo sảng long sa lai phượng liễn,
- Tam tôn phản giá các hoàn cung,
- Kình phu ngọc bộ vân trình
- Khể thủ hòa nam thân phụng tiễn
Án phả nhật la hộc, khất sam giam (3 lần ) Thượng đế thục mạnh, kỳ an sự tất, công đức vô ngần lương nhân khế thủ, hòa nam, tam tôn thánh chúng.


Lễ tam phủ thục mạnh khoa tất

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ