CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa lễ thiên đài

Cây hương ngoài trời

* Chí tam khể thủ lễ kim quyết chí tôn tiền, tam giới cửu thiên chư đại đế. Vạn linh chúng kiệt chân tiên. Tín chủ kiền tương hương phụng hiến. Kim thời triệu thỉnh, giáng hương duyên, ngưỡng vọng uy quang thùy mẫn niệm khuông phù gia trạch bảo an bình an phúc thọ duyên liên.
Nam mô Ngọc Hoàng thượng đế thiên tôn.
Cửu thiên thượng đế đại từ tôn. Đãng đăng nguyên nguy bất khả lường. Đức thế hiếu sinh thùy mẫn thức, nhân chi tòng dục cực quần hôn. Trinh trường thông tập như vân tựu. Hạn ách tiêu trừ tựa long bôn. Ngã đẳng biến thành cung kính lễ. Lưu ẩn tứ phúc vĩnh trường tồn.
Thiết dĩ tịnh duyên túc khải pháp sự tinh trần duy bài biện, dĩ trang nghiêm, khủng vãnh lai chi uế trược, bằng tư pháp thủy quán sái đàn duyên, phù thủy giả chiêu gia tính hải, khởi phần tâm nguyện án hiệu phổ chiêm nhu, đức trạch thao thao dung tâm nhuận, kim tương nhất trích sái thập phương giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
+ Nhất bát thanh lương hàm tố nguyệt;
Cửu thiên vũ lộ tâm kim ba,
Kim bằng bí ngữ diệu gia trì
Biến soái đàn tràng tất thanh tịnh
Án bắc để tra thiên hà thần địa tra sa hạ (3 lần)
* Thiết dĩ ngũ phương chân hướng, ái ái triệt cửu thiên, thượng đế nhất hàm tố khốn, nguy nguy thiển Tam giới từ tôn, đạt không không hữu diệu, dĩ linh, nhạ vĩnh vĩnh vô cương chi phúc, dĩ kim phần hương kiến thành cúng dàng, thượng phương đạo lợi Tam thập Tam Thiên, Thiên chúa đế thích đế hoàn, Phạm Thiên đại đế, Linh Thiên Chi tôn Kim Quyết, Ngọc Hoàng thượng đế, tinh chủ Bắc cực vi đại đế, Thương thanh Bản mệnh, nguyên chấn chân Quân, hà hán cao chân, phổ thiên thánh chúng, thụ thử Bảo hương phổ đồng cúng dàn, kim cứ Việt Nam (nói số nhà địa chỉ) Tinh kỷ chì vì Lế thiên đài cầu an, nhân vật tỷ gia môn nhi cát khánh, Vạn thiện đồng quy, Bảo mệnh vị dĩ khang linh Thiên tai đốn tức, do thị Kim Nguyệt cát nhật thỉnh mệnh tăng chúng, tựu vu gia sứ tu thuyết thiên đài Bảo mệnh tăng chúng, tựu vu gia sứ tu thuyết thiên đài Bảo mệnh vi duyên thọ pháp đàn
- Nhất duyên tán chu viên nhi tán, tuân hành khoa phạm, tuyên diễn nghi văn, ngưỡng vọng uy quang, phủ lâm pháp tịch, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử Linh Thanh Thân Triệu Thỉnh;
Cửu thiên tất chúng nguyện văn tri
Ngưỡng bằng Tam bảo lưcj gia trì
Nguyện Tại Kim Thời giáng phó.
- Nam mô Bộ Bộ đế dị đá ly đá ly đá lị đát nga đá gia (3 lần )
+ Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ khính, chúng đẳng kiền thành thượng hương Bái thỉnh hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh, từ bi bất sả uy đức lan nường, nguy nguy ư thường tịnh Quang Trung đãng đãng ư vi chần sát nội, thập phương vô lượng thượng trụ tam bảo, nhất thiết chư phật .
Duy nguyện từ tâm tế khổ nguyện lực độ độ sinh dáng phó hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh. Nhất tâm phụng thỉnh, thiên cung tối Quảng, hào quang thị hiện, Mãn Tam thiên, bảo điện sâm nghiêm, công đức phổ chu thông bách ức, Tam thập tâm thiên Vương Cao thượng linh thiên, chi tôn Ngọc Hoàng thượng đế, trung thiên tinh chủ Bắc cực tử vi đại đế, phổ thiên liệt vị cửu Thiên Thượng đế.
Duy nguyện Hoàng thùy Thiên nhãn phổ chiếu phàm tâm, giáng phó hương duyên cứng minh công đức hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh, bản tòng, tam giới nội xuất cửu thiên trọng thống lục cung tiên nữ chi quyền, trưởng vận quốc sinh dân chi chúa.
Cung duy cửu thiên huyền nữ, bách mỹ tiên nàng Bán Thiên mão Rậu Công chúa, Cặp thị Tòng bộ chúng.
Duy nguyện giao văn bảo đạc, giáng phó hương duyên chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh, quyền chi chưởng tịch, phán tiện ác ư nhân duyên, chức trưởng chủ tai, trường Nguyệt hạn, Nam Tào lục Tư cuyên thọ Tinh Quân. Bắc đẩu cửu hoàng giải ách tinh quân, nhật cung thái dương đế quân, Nguyệt phủ Thái âm hoàng Quân, Thượng Thanh Thập nhất diện, Bản mệnh nguyên chấn chân Quân, chủ thiện Tam bách lục thần phù chiều đô, hà hán, thập nhị cung Thần Tam Quan đào hoa Các tinh quân, tứ phương nhị thập bát tú tinh quân, bát quái cửu cung, nhất thiết tịnh cập nhất tam phẩm Tam Quan đại đế tứ trực công tào sứ giả. Kim niên hành khiển chí đức Tôn Thần, đương cảnh thành hoàng, thổ địa chính thần, gia đường hương hỏa cấm kỵ đẳng thần.
Duy nguyện thượng thiên tứ phúc, giới hạ tiêu tan, giáng phó hương duyên chứng minh công đức.
* Thượng lai nghinh thỉnh ký hạ Quang lâm. An tọa chân ngôn cẩn đường trì tụng.
Thánh chúng tòng không lai giáng hạ
Khoát nhiên Tâm Nguyệt thính gia đà,
Tùy phương ứng hiện biến Quang minh
Giáng phó hương duyên chứng an vị tọa
Án ca ma la da ha (7 lần )
* Thượng lai an tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng
- Vô lượng nhaan duyên nhất thiết cúng
- Phổ thí pháp giới chủ chúng sinh
- Nhược dĩ hương hoa thân cúng dàng
* Án nga nga nẵng tam bá phạ phiệt nhật la hồng
(chú biến thực cam lộ …)
Thượng lai hiên cung dĩ kính sở hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc (đọc sớ )
Thượng lai văn sớ tuyên đọc văn chu dụng đối đàn tràng phó lô thiêu
* Án phát đà nô đà Nô chỉ Lê sa hạ (3 lần )
Cung văn thiên tâm bất cách, phàm hữu dĩ giai thông, thánh đức vô tư, tín chủ cầu nhi tất ứng, kim tín chủ đẳng tình kỳ chì vì sám tạ, nhất thiết tiêu quá cựu, đoạn vô biên hướng hậu tai ương, Tây koong nhi tuyết thích, thủy tiêu băng, nhi triều phong tận diệt, khất gia mon đỉnh thịnh, tỷ viết phú viết quý viết khang viết thọ. Gia thế hưng long sở hữu nhân hữu thổ hữu tài dụng phu thê giai lão, Miêu duệ thẩm cương nghiệp lạc gia ân, vĩnh mộc càn nguyệt cánh tất phàm tâm nhất thiết chi trung, hộ vạn ban chi nguyệt, vị thử thương lượng, Lục liệm thập phương tam thế phật, chư tôn bồ tát ma ha bát nhã Ba La mật.
Nguyện đương sứ thổ địa, nhất thiết thần kỳ thỉnh tụng chân ngôn thường lai ủng hộ( Chú tiêu tai kết tường v.v… ) Thượng lai Lệ tạ công đức vô ngần trượng thủ lương nhân khế thủ hòa nam Tam Tôn Thánh chúng
(Tất)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ