CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa lễ trả nợ tào quan


* Trầm thủy thuyền Lâm, hương phúc ức
- Triên đàn tuệ uyển cựu tài bồi
- Giời đao tiêu tựu túng sơn hình.
- Nhiệt hướng tâm lô trường cúng dạng
* Nam mô hương vận cái bồ tát ma ha tát (3 lần)
Đại chúng dĩ lập
* Nhất thiết cung kính tín lễ thường trụ bảo
- Như lai diệu sắc thân.
- Thế gian vô dư đẳng
- Vô tỷ bất tư nghì.
- Thị cố kim kính lễ
- Như lai sắc vô tận
- Trí tuệ diệc phục nhiên.
- Nhất thiết thường trụ pháp
- Thị cố ngã Quy y
* Thiết dĩ khải thiết hồng nghi, khải cảm thông ư pháp giới, bằng tư pháp thủy. Tiên sái đàn tràng, giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Bạch ngọc uyển trung hàm tố Nguyệt
- Lục đương tri thượng Tán chân châu
- Kim tương nhất chích sái đàn tràng.
- Cấu uế Tinh đàn tất thanh tịnh.
+ Án bắc đế tra thiên thần la na địa tra sa hạ (7 lần)
+ Nam mô ly cấu địa bồ tát ma ha tát (3 lần)
* Thiết dĩ đàn tràng khiết tịnh, pháp sự tuyên dương. Khải thượng đạt ư phàm tình, tất tiên bằng ư bảo triện, phần hương đạt tín chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Ngũ phận pháp thân hương phúc úc
- Hương huân trí tuệ thậm thâm môn.
- Thành tâm hiến cúng chư linh quan
- Ngã dĩ chúng sinh đồng thụ dụng
+ Nam mô tam mãn đa một đà lẫm án phạ nhật la vật. Nhi sa hạ (7 lần)
+ Nam mô hương cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)
* Thiết dĩ hoa đàn băng khiết, bảo chiện yên phù.
Dục nghinh Hiền thám, dĩ Lia lâm, trượng gia trì ư bí mật. Ngã phật giáo tạng trung hữu phổ triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử chân ngôn triệu thỉnh
- Từ tốn thánh chúng tát văn chi
- Nhất biến gia trì triệu thập phương
- Văn tập đạo tràng phổ cúng dàng.
* Thượng lai phụng thỉnh chân ngôn tuyên dương di kính. Tín chủ kiền thành, thượng hương nghinh thỉnh.
+ Hương hoa thỉnh nhất tâm phụng thỉnh. Thập phương tam thế; nhất thiết thường trụ tam bảo chư đại bồ tát Thiên long bát bộ đẳng chúng.
- Duy nguyện Bất vi bản thệ lẫn mẫn hữu. Tinh thỉnh giáng đàn tràng chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh Tòng phật sở giáo. Hưng thế tùy duyên.
Cung duy: Địa phủ Đền Hoàn túc trái, phsn Quan cập chư Quan từ hạ.
- Duy nguyện hỗ vân kỳ, nhi diện kình, phò bảo giá dĩ ngưu, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Thái tuế sở trực, bản mệnh thần Quân, Giáp tý đoài tư quân. Nhâm tý mãnh tư quân. Kỷ sửu đinh tư quân. Tân sửu cát tư quân. Quý sửu thân tư quân.
- Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh, Thái tuế sở trực, bản mệnh thần Quân. Bính dần tư mã quân, mậu dần la tư quân, Canh dần trạch tư quân, nhâm dần ái tư quân, Giáp dần trạch tư quân, ất mão liễu tư quân. Đinh mão hứa tư quân, kỷ mão tống ư quân. Tân mão trước tư quân, quý mão hiền tư quân,
- Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Thái tuế sở trực, bản mệnh thần Quân. Giáp thìn trùng tư quân, Bính thìn hiến tư quân, Mậu thìn mã tư quân, Canh thìn sáng tư quân, Nhâm thìn triệu tư quân, ất tỵ việt tư quân, Đinh tỵ dương tư quân, Kỷ tị tào tư quân. Tân tỵ tao tư quân. Tân tỵ cao tư quân, Quý tỵ lương tư quân.
- Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Thái tuế sở trực, bản mệnh thần Quân Giáp ngọ ngọ tư quân, Bính ngọ tái tư quân, Mậu ngọ hoàng tư quân, Canh ngọ lý tư quân. Nhâm ngọ khổng tư quân, ất mùi hoàng tư quân, Đinh mùi châu tư quân, Kỷ mùi học tư quân, tâm mùi thường tư quân. Quý mùi tống tư quân.
- Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức,
* Nhất tâm phụng thỉnh. Thái tuế sở trực, bản mệnh thần quần, giáp thân nữ tư quân, Bính thân phó tư quân. Mẫu thân tống tư quân, Canh thân tống tư quân, Nhâm thâm âm tư quân, ất dậu am tư quân, Đinh dậu thượng tư quân, Kỷ dậu hoàng tư quân, Kỷ dậu hoàng tư quân, Tân dậu nhâm tư quân, Quý dậu thành tư quân.
- Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Thái tuế sở trực, bản mệnh thần Quân, Giáp tuất quyền tư quân, Bính tuất cổ tư quân, Mậu thân tấn tư quân, Canh tuất tể tư quân, Nhâm tuất cổ tư quân, ất hợi thành tư quân, Đinh hợi phó tư quân, Tân hợi thạch phó tư quân, Tân hợi thạch tư quân, Quý hợi tống tư quân.
- Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức
* Nhất tâm phụng thỉnh. Tư mệnh hộ úy đẳng thần niệm nguyệt, nhật, thời, tứ trực công tào sứ giả, dương cảnh thần hoàng, sã lệnh, thổ đại thần kỳ, thổ cập bộ tòng đẳng chúng
- Duy nguyện, thừa tam bảo lực, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh
- Thượng lai nghinh thỉnh kỷ một quang lâm, giáo hữu an tọa chân ngôn. Cẩn đương trì tụng.
- Phật thánh tòng không lai giáng hạ
- Khoát nhật tâm nguyện thính gia đà.
- Tùy phương ứng hiện quang minh
- Nguyện giáng hương duyên an vị tọa.
- Án tra ma la sa ha (7 lần)
Nam mô phổ cúng dàng Bồ tát ma ha tát (3 lần)
(Chú ý khi đọc hết câu miệng đọc tay bấm huyệt, ví dụ thì thì bấm vào tý)
- Gia trì biến thực nam tư nghì
- Biến thử thực tám cam lộ tương
- Nhất tài nhật thực lương vô biên.
- Nhất thiết hiền thánh giai sung túc.
- Tự nhiên trù thực, (tý)
- Tùy niêm giai sung túc (mão)
- Liệt vị linh quan phổ đồng cúng dàng (dậu)
(Niệm chú biến thực cam lộ phổ cúng dàng)
* Thượng lai biến thực chân ngôn, tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành, thượng hương phụng hiến
- án phạ phật ma ha (hương hoa đăng trà quả thực phụng hiến).
+ án tác phạ đát tha nga đá phạ 2 lần độ 3 lần. hổ lý lần, nhĩ đa 5 lần trích chung ba lần, ba la 7 lần, vị lân 8 lần bá ân.
Mê gia 9 lần, tam mẫu đa gia 10 lần ta ma chi lê 12 lần, Tam ma địa hồng 12,13 lần đọc.


(có nghĩa đọc từ 12 lần hay 10 lần trong sách nói 2 lân thì đọc cái đó 2 lần, ví dụ án tát phạ đát tha nga đá phạ, an tát phạ đát tha nga đá phạ )
+ Thỉnh khoa dĩ tất cụ hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc

(đọc sớ xong tụng bát nhã hồi hướng lễ tất tạ)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ