CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa lễ vô thưởng

Hương phụng hiến cúng dàng sứ giả. Chúng linh quan, tín chủ kiền tương, hương phụng hiến, cung kỳ tật bệnh tảo toàn an, tứ phúc vĩnh thiên xuân.
Nam mô phổ cúng dàng Bồ tát ma ha tát (3 lần)
* Thiết dĩ pháp duyên sơ khai, tịnh cũng phu trần, lự bài biện dĩ phất nghiêm. Khủng vãng lai chi uế trược , tư bằng bí chú khiết tịnh hoa duyên, tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Nam mô tát đá lẫm tam điểu tam bồ đề câu chi lẫm đát diệt tha an chiệt lệ chuẩn đề sa ba ha (7 lần) án bắc để tra thiên thần na la địa tra sa hạ (5 lần)
* Thiết dĩ thân cư tịnh dịch, kỳ võ khả ấn chi thiên, tâm tưởng hoa nghiêm hạnh hữu tài kỳ tri địa, cẩn trần ngọc soạn dụng khải kim tiên. Độ nhân độ ngã độ chúng sinh, phổ khai thắng hội. Kính pháp kinh chư phật. Nguyên phó phương chuyên chuyên tức hữu (nói địa chỉ số nhà bệnh nhân tên già, bao tuổi) thân tào dịch bệnh hoặc trực oan hồn dẫn lạp sứ quan, khẩu trình ngục sử, đan thư bính bính, tự do cai ư dạ trường, hắc tịch, minh minh khủng hoặc gia ư mệnh đoản, cung y khao giáo, phụng thỉnh thần quan, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
- Âm dương sứ giả tất văn tri.
- Kim bằng tam bảo lực gia trì.
- Thử nhật kim thời lai giáng phó.
Nam mô bộ bộ đế lỵ đá lỵ đát đá Nga đá ra (3 lần)
Thượng lai triệu chân ngôn tuyên dương dĩ kính, giáo hữu phụng thỉnh trân ngôn cẩn đương trì tụng.
* Nhất tâm phụng thỉnh, thiên hoa phùng túc Bách baot nghiêm trang tận hư không giới nhất thiết chư phật chư đại Bồ tát, chư thần phật thiết chư phật vạn linh nhất thiết liệt vị. Duy nguyện uy quang bất phái giáo hương chuyên chính minh công đức hương thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh, thượng đế triêu triêu, hội mộc cánh sinh chí tứ, hạ ngu, xuẩn xuẩn, bi lự vị tử chi thành, cung thỉnh tả hữu vô thường sứ giả, phả cập bộ thuộc đẳng chúng.
- Duy nguyện kim thời triệu thỉnh, dáng hương duyên chứng minh công đức, hương hoa thỉnh.
* Thượng lai phụng thỉnh ký mộc quang âm, giáo hữu an tạo chân nôn trì tụng.
- Thần đức tòng không lai giáng hạ
- Khoát nhiêm tâm nguyện thính gia đà
- Tùy phương ứng hiện biến quang minh
- Dáng phó pháp duyên an vị tọa.
Nam mô an vị tọa Bồ tát ma ha tát (3 lần) án cha ma la sa hạ (7 lần)
* Thượng lai an tọa trân ngôn tuyên dương dĩ kính giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng. (chú biến thực cam lộ phổ cũng dàng) v.v… Vô lượng duyên nhất thiết cúng, phổ thi pháp giới chư quần sinh, nhược dĩ hương hoa thân cúng dàng. Duy nam thành tựu phật công đức.
* Phụng dĩ từ lực vô tư, phủ giám kinh thành chi khẩn, ngu dân hữu đảo. Ngưỡng mông tế độ chi ân, tức hữu bệnh nhân (tên tuổi ). Viên bằng khoa pháp, lễ biệt văn chung. Dĩ linh tiền nhất thập tam văn. Trượng thần lực nhất thập tam giải, thần lực giải đoạn thảo hộ siêu sinh. Chúng đẳng kiền thành, kim đương thỉnh giải.
- Hoặc phạm vô thường tật tốc chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc thiên la địa võng chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc phạm nhật nguyệt tinh thơi chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc phạm tai tinh sở chực chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc phạm bản mệnh chiếu âm chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc phạm thần ngâm bại tục chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc phạm oan trái cừu thu chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc phạm hình hô cẩu giảo chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc phạm tra khảo cao đả chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc phạm gia hình tróc phộc chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc phạm bá thúc huệ đệ huynh chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc phạm diêm la giám chấp chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc phạm gia tỏa vận hạn chi ách Kim đương thỉnh giải
(tụng giải kết chủ, kinh vô thường bảy lần)
+ Tiêu giải tai ách thiên tôn.
Phụng dĩ lễ vân Tam hiến tửu dĩ tam tuần ngưỡng mông Quỷ thần. Vô thường Sứ giả, tam đại phán quàn chi thần Cải tử hồi sinh, Tấu thiên địa phủ, phục mệnh tam nguyện linh quan, tất lai ủng hộ. Ngũ tạng thần quân, các bảo bình an, Thượng sinh tịnh lạc, tư danh bi nhĩ bách duyên chi đảo, Tăng phúc cơ tiêu họa trí. Tích rtuwr mặc giản chi hưu, lễ hữu thỉnh nhi tất hữu lai, thành tâm khẩn đảo, pháp hữu nghinh nhi chung hữu tống, nguyện ý ân cần kim tắc hương tiễn tửu tận hồ khoảnh, tín chủ kiến thành kim phượng phụng tống.
* Thượng lai lễ giải vô thường, sự tất, công đức vô ngần lương nhân Khể thủ hòa Nam Tam tôn thánh chúng

Tất tụng ba đêm

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ