CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàngKhoa thiên quan

(Lễ thiên thời Khoa)


Hương phụng hiến cúng dàng ôn tướng, cập hành binh, tín chủ kiền thành hương phụng hiến, cung kỳ triệu thỉnh giáng uy linh, lễ tiến hành ôn binh lệ dịch, nguyện kỳ tín chủ bảo an linh
+ Thiết dĩ pháp duyên sơ khả, tịnh cúng phu trần, lự bài biện chi phất nghiêm, khủng vãng lai nhi cấu uế, bằng tư bí chú khiết tịnh hương duyên, tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- án triết lệ chủ lệ đảng tán chư thần cấu,
- Thiên vương lai hộ trì thậm nhiên thường thanh tịnh
Nam mô ly cấu địa Bồ tát ma ha tát (13 lần)
+ Thiết dĩ đàn tràng thủy khiết, hiền thánh văn chăn, cung bằng ngũ phận ngũ phận chân hương phổ triệu thỉnh chư tư, ôn tướng, di kim phần hương kiền thành cúng dàng, thiên phủ ôn tư thánh giả cặp ôn tư tướng sứ bộ hạ. Thần quan, hành khiển đương liên thành hoàng lý vực đàn duyên liệt vị. Nhất thiết uy linh, tất trượng chân hương, phổ Đồng cúng dàng, tư thời kỳ an, hốt tào thời khí, nhiễm trược phàm khu, thiết niệm vô môn chí đảo, hạnh bằng hữu thánh khả nhương, dục bảo bình an dự tiên kỳ đảo, do thị kim nguyệt, cát nhật, đầu vu, gia, tự, sứ, tu thuyết lế đảo. Thiên thời giải bệnh, giải hạn, kỳ an pháp đàn, nhất duyên nhi tán, ngưỡng mong thánh đức phủ dám phàm tình đạt tín chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dục thông pháp giới tín.
- Tu trượng bảo hương chuyền
- Dĩ thử diệu châm ngôn
- Trư tư phổ cúng dàng.
+ Nam mô tam mãn đá một đà lẫm án phạ nhật la vật, ly ba hạ ( 7 lần)
Thiết dĩ đàn nghi tức khải pháp sư phương tri thánh chúng Hoàng thùy lân mẫn. Sủ trư ban dịch lệ chi thủy tiêu, phủ dám tinh thành tỷ nhất thiết tai ương, chi tuyết thích, ngưỡng mong uy đức đặc giáng duyên, triệu thỉnh trân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
- Ngũ ôn thánh giả nguyện văn chi
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
- Thử nhật kim thời lai giáng phó,
+ Nam mô Bộ Bộ đế lỵ đá lỵ đát đá nga đá da (7 lần)
+ Thượng lại triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành hượng hương bái thỉnh.
Nhất tâm phụng thỉnh, Thiên phù ôn tư thánh giả, đông phương thanh đế trương nguyên bá đại tướng quân, nam phương Sích đế, xáng nguyên đạt đại tướng quân, Tây phương bạch đế, Triệu công, minh đại tướng quân, Bắc phương hắc đế, Trung sĩ Lý đại tướng quân, Trung ương hoàng đế Sủ văn nghiệp đại tướng quân, cập ngũ phương ngũ đế,tịnh bộ tạt bộ, đại bộ thần quan chư tư bộ chúng.
- Duy nguyện phổ thi diệu lực quảng vận thần thông, giáng phó pháp duyên, thụ tư cúng dàng hương hoa thỉnh.
Nhất tâm phụng thỉnh, Thiên phù ôn tương, xứ, ngũ phương hành binh hành bệnh quỷ vương, nhất thiết sam tả bộ hạ thần kỳ, thập nhị liên vương hành khiển, thập nhị nguyệt tướng chủ giảng thất thập nhị hầu thần tướng, nhị thập tứ khí thần quan. Tám giới chúa ôn thất quỷ vương, kinh thà đại phu tuần du sứ giả, bạn thượng quỷ vương, chư tư chân tể, ôn hòa dịch lệ, quỷ mị tà ma, biến tướng hiện hình hưng yếu tác sủng quan gia trai chủ nội ngoại tông nhân mãnh tướng trung quân thương vong tuyệt tự. Phục từ cố khí, thổ mộc yêu tinh. Nhất thiết tai ương chư tư bộ chúng.
- Duy nguyện đồng hưng thiện niệm, quảng vân từ tâm, giáng phó duyên thụ tư cúng dàng, hương hoa thỉnh
* Nhất tâm phụng thỉnh: Mệnh thừa thượng đế quyền chưởng nhân gian xát thiện ác dĩ vô tư, định cát hung chi hữu chuẩn, kim niên đường cai thái tuế, định cát hung chi hữu chuẩn, kim niên đường cai tuế, chỉ đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng đại vương. Lý vực thổ Đại thần kỳ cặp thổ công thổ chủ, thổ phủ linh quan chư tư bộ chúng.
Duy nguyện âm phù cát cảnh cứu trợ lê dân, dáng phó hương duyên thụ tư cúng dàng.
+ Thượng nguyện triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Thần đức tòng không Lai Giáng phó,
Lạp tư đan khổn biểu tỉnh kiền
Tùy phương ứng hiện biến Quang Minh
Nguyện giáng pháp duyên an vị tọa,
* án ca ma la sa ha (7 lần)
+ Án tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính, nhiếp bị phi nghi, thượng hiến thần từ phủ thùy. Nạp thụ tín chủ kiền thành thương hương phụng hiến,

(chú biến thực)
Vô lượng nhân duyên nhất thiết phúng.
Phổ thí pháp giới Chư quần sinh
Nhược dĩ hương hoa thân cúng dàng,
Duy Năng thành tựu phật công đức
+ Án nga Nga lẵng tam bà phạ phiệt Nhật L Hộc (7 lần)
_ Thượng lai hiến cúng, sự dĩ chu viên, sự dĩ chu viên, khâm duy uy đức Lan danh, linh thông mặc trắc đạo lộ hành Binh tư bộ chúng lạp thụ phi lễ Hựu băng ưu hại chi tâm. Thính tụng Tiên dao chi cảnh, Vật hoài cựu Niệm doãn từ từ tôn ân, thường tu bồ tát chi tâm. Tất chứng Như Lai chi quả, cánh nguyện tín chủ tự thị thân cung khang thái, tòng tư vô tai ách chi ngu. Mệnh vị hòa bình, tự thử hữu trinh tường chi ứng, vị như thượng lương duyên. Niệm thập phương tam Thế Phật chư Tôn tát ma ha tát. Ma ha Bát nhã Ba la mật.

(Nếu giải hạn dung 36 đồng tiền trinh vừa đọc vừa cát nếu không thì lễ tạ đọc sớ)

* Phục dĩ càn khôn tạo hóa, định Luân chuyển dĩ vô cùng Nhật nguyệt chiếu lâm, Vận tuần hoàn nhi bất tức, ái khủng hiên thời nhiễm trược, lự kỳ địa khí lưu hành, dục Bảo Bình an phục nguyện đại thánh thùy từ, Cứu bạt, chúng sinh chi khổ Nạn, thần linh bá đức thảo trừ nhật thiết chi tai chuân, ban ban, hoặc phạm hoặc Hành, nhất nhất khả nhương khả giải, đẳng dữ ôn hoàng dịch lệ, cập chư hạn ách tai ương, Kim đối đàn tiền kim đương thỉnh giải.
Hoặc ngộ thiên thời cạnh khởi chi, kim đương thỉnh giải
Hoặc điạ khí lưu hành khởi chí ách, kim đương thỉnh giải
Hoặc tam tai tứ sát chi ách, kim đương thỉnh giải
Hoặc ngũ hình khởi chi ách, kim đương thỉnh giải
Hoặc thất thương bát nạn chi ách, kim đương thỉnh giải
Hoặc cửu tinh thập ác chi ách, kim đương thỉnh giải
Hoặc thiên Na địa võng chi ách kim đương thỉnh giải
Hoặc quan phù điếu khách chi ách kim đương thỉnh giải
Hoặc tam kheo Ngũ mộ chi ách kim đương thỉnh giải
Hoặc tai sát kiếp sát chi ách kim đương thỉnh giải
Hoặc mệnh cùng cùng toán tận chi ách kim đường thỉnh giải
Hoặc cô thần quả tú chi ách kim đương thỉnh giải
Hoặc phu thê hình hại chi ách kim đương thỉnh giải
Hoặc ôn hoàng dịch kệ chi ách kim đương thỉnh giải
Hoặc quỷ mị tà ma chi ách kim đương thỉnh giải
Hoặc tinh tổ thần chuyền chi ách kim đương thỉnh giải
Hoặc Nam thương yếu tử chi ách kim đương thỉnh giải
Hoặc tân tử cửu vong tuyệt tự kim đương thỉnh giải
Hoặc hung thần ác sát kim đương thỉnh giải
Hoặc thương vong tuyệt tự kim đương thỉnh giải
Hoặc trái chủ oan gia kim đương thỉnh giải
Hoặc thổ mộc yêu tinh kim đương thỉnh giải
Hoặc phục thi cố sử chi ách kim đương thỉnh giải
Hoặc trú chớ thệ nguyệt chi ách kim đương thỉnh giải
Hoặc đại hao tiểu hao kim đương thỉnh giải
Hoặc ám sát tương sát kim đương thỉnh giải
Hoặc niên hạn nguyệt hạn kim đương thỉnh giải
Hoặc nhật niên hạn thời hạn kim đương thỉnh giải
Hoặc niên hành nguyệt hành kim đương thỉnh giải
Hoặc nhật hành thời hành kim đương thỉnh giải
Hoặc hàn chính nhiệt trịnh kim đương thỉnh giải
Hoặc thốn chỉnh tàn chình kim đương thỉnh giải
Hoặc kinh trịnh trọng trịnh kim đương thỉnh giải
Hoặc tứ bách tứ bệnh kim đương thỉnh giải
* Tiêu tai giải ách thiên tôn. Trương sinh bảo mệnh thiên tôn đại đao bất khả tư Nghì công đức.
Thượng Lai lễ tiễn thiên thời công đức vô ngần lương nhân khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúng


Hết

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ