CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng


Sám tạ long thần khoa
(lễ đức ông)


Hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giáng nhân gian ủng hộ tinh lam sung bảo địa, không phù cảnh giới tất hoàng đàn, tứ phúc vĩnh vô cương.
Đại thánh hộ giáo tong bồ tát (3 lần)
- Già lam bản thị cấp cô tôn,
- Pháp nguyện tu bì chấn pháp ngôn,
- Thượng tá năng nhân khuông chính đạo,
- Hạ linh thuyền tử diệt ác ôn,
- Hưng sung bảo sái thiên niên tịnh,
- Ủng hộ tinh nam vạn cổ tồn,
- Thử nhật tán dương tư thánh lực,
- Thuyền lâm đỉnh thịnh đối càn khôn
Thiết dĩ pháp chuyên sơ khải tịnh cúng phu trần dục khiết tịnh ư tinh lam, tiên gia trì ư pháp thủy, tài nhi nhất trích biến sái thập phương giáo hữu tịnh uế trân ngôn cẩn đương trì tụng
- Cảm cảo kim la hàm ngọc trảm,
- Phi phi bạch nô tán quỳnh dương nhất trích sái đàn tràng,
- Cấu uế tinh đàn tất thanh tịnh.
Án bắc đế tra thiên thần la la địa tra la sa hạ (3 biến )
Thiết dĩ thần thông quảng địa tu bằng bảo hựu tri ân cảm ứng chiêu chương tất hạ bao hàm chi đức, sở cầu tất ứng hữu đảo giai thông, dĩ kim phần hương kiền thành cúng dàng, hoàng thiên hậu thổ bản tự thập bát long thần già lam chân tể, trượng thử chân hương dụng thân xám tạ. Kim cứ Việt Nam quốc… tỉnh… huyện… xã… thôn… (địa chỉ) tình kỷ trì vì tu quá cựu di quang viễn cố sứ thành nhi sám tạ thử kim nguyệt (mỗ) cát nhật tu thuyết lễ sám khai quang nghinh tường tập phúc pháp đàn, nhất duyên ly tán phân hành khoa phạm tuyên diễn nghi văn vọng xướng uy quang, giáng lâm pháp tịch giáo tịch giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,
- Long thần thổ địa nguyệt khai chi.
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì,
- Nguyệt tại kim thời lai giang phó.
Nam mô bộ độ đế lị gia lị đá lị đát đá nga đá gia (7 biến )
Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành nhất tâm phụng thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh uy linh hiển hách thệ nguyệt hoằng thâm, tể nhất tự chi quyền hành tác chúng tăng chi bảo chướng. Cung duy đệ nhất mỹ âm long thần độ nhị phạm âm long thần đệ tam thiên cổ long thần đệ tứ. Hoan diệu long thần đệ ngũ hoan mỹ long thần đệ lục ma diệu long thần, cập bản tư hộ giáo già lam chân tể nhất uy linh.
Duy nguyện sơn môn vĩnh chấn hải chúng an hòa giáng phó đàn tràng thụ tư cúng dâng hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh, Thần thông đệ nhất dũng mãnh vô song dương phù bật ư hoàng đàn hiển công lăng ư phật ự, Cung duy đệ thất nôi âm long thần bát sư tử long thần đệ cửu hoan đức long thần đệ thập phạm hưởng long thần đệ thập nhất đức âm long thần đệ thập nhị phật diệu long thần, cập bản tư hộ giáo già lam chân tửu nhất thiết uy linh.
Duy nguyện sùng hương bảo xá phú hộ tinh nam giáng phó đàn tràng chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Anh linh mạc chắc hiển hách nam lường, vi thông minh chính chực chi thần, vạn biến hóa uy cường chi lực. Cung duy đệ thập tam triệt đức long thần đệ thập tứ quảng mục long thần đệ thập thất trương thị long thần đệ thập lục vi đức long thần đệ thập thất trương thị long thần đệ thập bát biến hiệu long thần, cập bản tự hộ giá già lam chân tề nhất thiết uy linh,
Duy nguyện hộ trì cảnh giới bảo lưu hương dâng giáng phó đàn duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
Thượng lai triệu thỉnh ký hạ quang lâm giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Thần đức tòng không lai giáng hạ,
- Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà.
- Tùy phương ứng hiệu biến quang minh,
- Nguyệt giáng đạo tràng an pháp tọa
An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính nhiếp bị nghi thượng hiến tôn từ phù thủy lan thụ chứng đẳng kiền thành thượng hương bái thỉnh.
Án phạ nhật la mật ha (7 biến ) Biến thực chân ngôn…
Kim thời lễ sám tuyên dương dĩ kính hạnh đối uy quang cung duy từ thỉnh (đọc sớ)
Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu phu tuyên sớ đố phật tiền duy bằng hóa (tụng)
Phật thuyết an thổ địa long thần kinh.
Nhĩ thời thế tôn đồng nam du thiên chúc quốc hoa cái sơn chung. Kiến nhất nhân thân đường cửu kích đầu tam sơn chi phát mi thiên nương yên điều lý an chấp cố một chi thượng đại chúng hành kinh nhĩ thời thế tôn vấn lão nhân viết hà phương thánh ngũ cư bắc sơn chung như hà đạo đức não khan đáp viết ngã cư hoa cái sơn thần địa cứu sư sơn chung thượng thông. Thiên cổ hắc sát địa giới chung chi nhân trình thượng hạ giới chung long mãnh hổ điền, thổ công trùng xích quản đế ni cư quốc gia nhân dân trụ trạch ni chi ngũ phương long thần thổ địa thổ phủ thốt công thổ ri thổ phụ thổ mẫu nhị thập tứ hướng nhị thập bát hướng thổ địa chi phần vị ngổ cung tự chung vị chi sơn thần thổ địa tại nhân gian vị chi thành hoàng thổ địa tại sư quan vi chi già nam thổ địa tại châu phủ vi chi thành hoàng thổ địa quán nhân tiện ác trai giới bá thí phần hương điền đăng trì tụng thử kim bách biến linh chủ hợp thành hộ phúc vô lương kỳ tai tức diệt giạ dám tý canh thân nhật ngộ đồng ngũ ôn sứ giả tuần du diệt đát thân tượng thiên tào đinh kỳ thiên ác bạc thư tri sự ngã phát thề nguyền cứu khổ chúng sinh thê tôn đáp viết thiện tai, nhược hữu thiện nam tín nữ chướng tụ mộng chung điên đảo kinh cầu bất lợi cửu cam sâm tại linh thượng tấn các tứ lưu vong chầm tứ phục y não loạn chi quỷ tức tụng thổ kinh kỳ tại tức diệt, phước nhân nay tụn thú kinh đắc phúc vô lượng điều cồn thu tử cam hương hung tiền tài mãn hòa cốc phong nhiên ngưu chủ chương mã lục súc thành quần thương mại lợi ích mãi mại hanh không sở cầu như ý nguyện tong tâm phát thuyết ngữ chân thực bất hư cố truyền kinh giáo tín thụ phụng hành tức thuyết chân ngôn viết
Nam mô tam mẫn đà một đà nẫm án độ rô độ rô địa vĩ tát bà ha (3 biến)
Nam mô bản sư thích ca mâu ni phật.
Đăng phụng hiến biến chiếu hướng nhân gian tạ ma chuyển khai nhũ diệp, đăng đăng tương tục kết tăng bôn tang thử phá ư quan tín chủ kiến thành lập thử thứ chung, thanh nhất điển nhập phong suy bất diệt thốn tâm vạn kỷ.
- Thân trường minh tú chúng bảo an linh,
- Đại thánh phổ quang giải oan minh bồ tát,
- Phổ quang biến chiếu nguyệt tam thanh,
- Mãn phụ ngâm đăng vi giả minh.
- Tàn tàn lưu quang năng bạch thử,
- Chi chi thố bối sản kim tinh.
- Nam cao viễn chiếu thông vô giá,
- Hạc diện cao dương chúc hữu tình,
- Nhậm thị bát phong suy bất diệt,
- Kim tương nhất chích phá u minh.
Phụ dị nhi khí sơ phân danh phương định ốc dĩ phương ngưng chi bát quái an thượng hạ chi tư duy đảo dĩ toại thông cầu chi tất ứng.
Kim vi tín chỉ (mỗ) cung bằng sám tạ sướng hộ trì đo tác phúc, dĩ sử chi tai cho sân diệt phục nguyện long thần mật hộ thổ địa khuông phù bảo hộ lượng ấp dĩ an lương, hộ dàn la nhi an lạc ngưu chủ. Mạch xích xã hòa cốc phóng đăng diên niên chi pháp giới hưng nong thế thế chi truyền môn đỉnh thịnh phàm tâm nguyện vọng ý giao thông kim đối thần linh kiền thành tán lễ.
Cẩn nhiên đông vương thần đăng chiếu triệt chấn cung na vị cúng dàng bản tự thập bát long thần hộ giáo già lam chân tể nhất thiết uy linh đồng thùy chiếu giảm phục giám phục nguyên thập bát long thần tuy vị thứ ngữ phương thánh đức chứng minh nguy nguy ngoại tiêu. Hoành họa dữ tai tuần nội tộc phúc trường bình cát khánh đăng trúc dĩ nhiên kiền thành bái hiến.
Cẩn nhiên nam phương thần đăng chiếu triệt ni cung ngọ vị, cúng giàng bản tự thập bát long thần, hộ giáo già lam chân tể, nhất thiết uy linh, đồng thùy chiếu giám, phục nguyện sán sán đăng quang huy hỏa đức hằng chính khí diệu ni cung trừ tai chúng khổ, tận tiềm tiêu, bách phụng thiên tường, tăng tích tập đăng trúc dĩ nhiên, kiến thành bái kiến.
Cẩn nhiên tây phương thần đăng, chiếu triệt đoài cung đậu vị, cúng giàng bản tự thập bát long thần, hộ giáo gia lam chân tể, nhất thiết uy linh, đồng thùy chiếu giám, phục nguyện ủng hộ luân trưng câu đăng lịch, tinh đàn cấu uế tất hà trừ, không phù giáo pháp vĩnh xương long, hội tập thuyền môn tăng đỉnh thịnh, đăng chúc dĩ nhiên kiến thành bái kiến.
* Cẩn nhiên bắc phương thần đăng chiếu triệt khám cung ký vị, cúng giàng bảng tự thập bát long thần hộ giáo, già lam chân tể nhất thiết uy linh đồng thùy chiếu giám, phục nguyện bát nhã thiện căn hưng phúc quả, bồ đề chí chủng kết lương nhân tứ thời bát tiết tập chinh tường, vạn tải thiên xuân tăng phúc lợi, đăng chúc dĩ nhiêm kiến thành bái kiến
* Cẩn nhiên trung ương thần đăng chiếu triệt, tứ duy thượng hạ cúng giàng thập bát long thần, hộ giáo già lam chân tể nhất thiết uy linh đồng thùy chiếu giám, Phục nguyện pháp giới trang nghiêm tăng tráng lệ, hương dân hưởng mỹ vĩnh xương long, niên niên nguyệt nguyệt tống trừ tai thế thời thời nghênh bách phúc, đăng trúc dĩ nhiên kiền thành bái kiến
* Thị nhật nhiên thưởng ngũ phương đăng giả thượng triệu thiên cung, bảo điện hạ cung, địa phủ u khai, phàm hữu hôn mê, tất giai lãnh diệu, duyên bằng thánh giáo nhiên điểm minh đăng, khả dĩ khư ách nặng chi hung ương, khả dĩ trợ phúc tinh chi cát khánh, do lự quang minh bất biến, u hiển nam thông bất bằng ngã phật chi chi, kệ sứ mê đồ chi phủ chiếu, giáo hữu phổ cúng giàng chân ngôn. Cẩn đương trì tụng.
- Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng.
- Phổ trì pháp giới ư quần sinh.
- Nhược dĩ minh đăng thân cúng giàng.
- Duy năng thành tựu phật công đức.
Nam mô đăng cúng giàng bồ tát ma ha tát (3 lần)
* Phục dĩ thần bản vô hình, giá trang nghiêm, như thành pháp tướng, phật tùy hữu giáo trương khai quang nhi hiển linh thông, như thông tục dĩ truyền thanh, tựa trứng tầm nhi ánh nguyệt, sở cầu tất ứng, hữu càm giai thông, đại chứng kiền thành chí tâm đính lễ.
- Phụng thỉnh như lai, điểm khai thiên nhãn
- Phụng thỉnh như lai, điểm khai nhục nhãn
- Phụng thỉnh như lai, điểm khai phápnhãn
- Phụng thỉnh như lai, điểm khai tuệ nhãn
- Phụng thỉnh như lai, điểm khai thần nhãn
Thiên nhãn thông phi ngại, Nhục nhãn ngại phi thông,
Pháp nhãn do quán tục huệ nhãn trực duyên không,
Thần nhãn như thiên nhật Chiếu rực thể hoàn đồng
Viên minh pháp giới nội Hà sứ bất hàm dong
Nhân nhân giai cụ túc vật vật tổng duyên thông
Đỉnh ngôn khai điểm sứ Tổng giáo hóa màn không
Dung nham thâm kỳ diêu
Quang minh chiếu thập phương
Ngã tích tằng cống dạ
Kim phục hoàn thân cận
Thánh chúa thiên chung vương.
Nam mô khai ngũ nhân bồ tát ma ha tát (3 lần)
- Nguyện hoàng đế củng cố đế đạo hà vương, phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển.
- Nguyện được canh thổ địa, long thần già lam chân tể thính tụng ngôn tất lai hộ chỉ.
- Nguyện đệ tử trụ trì, bản tự thân cung tráng kiện, mạnh vị dương trường tục diện hương đăng viên thành phật đạo, nhất thiết sở cầu tất giai quả toại.
- Nguyện toàn xã địa linh nhân dân an lạc, hòa cố phong đăng, ngưu chi mãn viện, sách phúc bôn ba trư tai tiêu diệt.
- Nguyện nhất thiết cô hồn đẳng chúng, côn trùng thảo mộc, thấp hóa noãn thai, xuất động hàm linh, thính pháp kính vãng sinh tịnh độ, vô lượng kết lai tội tiêu diệt.
Thượng Lai xám tạ, công đức vô ngần khể thủ lương nhân tam tôn thánh chúng.


Lễ tất

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ