CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật
mười phương.
- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.
- Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.
- Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Phúc đức Tôn thần.
- Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.
- Con kính lạy Các Tôn thần cai quản ở trong khu vực này
Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm ...........
Tín chủ (chúng) con là: ………………………….............................................
.................................................. .................................................. .........................
.................................................. .................................................. .........................
Ngụ tại: …………………….......................... .......................................……….
Tín chủ (chúng) con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà
quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời :
Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần.
Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.
Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.
Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần. Các vị Tôn thần cai
quản ở trong khu vực này.
Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ, giáng lâm trước án,
chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an
lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài thăng tiến, tâm đạo
mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ